กฎหมายที่คุณเห็นว่าสำคัญที่สุดที่นักธุรกิจต้องทราบคือ    เหตุผล

ประกอบ    

คำตอบ     ในการดำเนินธุรกิจนักธุรกิจต้องทราบก่อนว่าธุรกิจของตน

เองอยู่ใด รูปแบบใด   เช่นอยู่    ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ   บริษัทจำกัด   บริษัทมหาชนจำกัด    เมื่อทราบ

แล้วควรทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการประกอบ

ธุรกิจ       กฎหมายในแต่ละรูปแบบของการประกอบธุรกิจจะมีความ

แตกต่างกัน   ดังนั้นนักธุรกิจ    จึงต้องทราบว่าจะใช้กฎหมายในการ

จัดตั้งธุรกิจของตนเป็นแบบใด จะเชื่อมโยงต่อ    เนื่องเกี่ยวกับ

กฎหมายในการจ้างแรงงาน  กฎหมายภาษีอากร