กระบวนการวิจัย 24/06/55

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการ

 

 

 

 

วันนี้มาแต่เช้า เนื่องจากเมื่อคืนไม่ต้องเข้าเวร นอนพักมาตลอดทั้งคืน นอนหลับสบายจัง

กระบวนการทางนวัตกรรม

       1.ความคิดใหม่ (new idea)

       2.ช่องทางโอกาส

       3.สู่กระบวนการพัฒนา

กระบวนวิจัย (R&D)

       1.กระบวนการยกร่าง (ค้นคว้า, ศึกษาเอกสาร)

       2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงรูปแบบ

       3.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 5-10 คน เพื่อทำประชาพิจารณ์

การค้นหาความคิดใหม่ (Idea Generation) 6 แหล่งที่มาของความคิด

       1.ความรู้ใหม่

       2.การใช้ประโยชน์ จากความคิดของลูกค้า

       3.การเรียนรู้จากกลุ่มผู้ใช้ที่มีหัวก้าวหน้า

       4.การออกแบบที่เข้าถึงใจคน

       5.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

       6.นวัตกรรมจากภายนอกองค์กร

การรับรู้ถึงโอกาสและช่องทาง (Opportunity Recognition)

       สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องฉลาดพอที่จะรับรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราเห็นมันอยู่ตรงหน้า

 การประเมินความคิด

      -ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับกลยุทธ์ขององค์กร

      -ความสามารถด้านเทคนิคขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม

      -ความสามารถด้านธุรกิจที่ส่งผลให้เห็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

      -Mix และ R&D

การพัฒนานวัตกรรม Development

-   ตัวกรองความคิด

         ความคิด  -  เกณฑ์ในการคัดเลือก - นวตกรรม 

-   ระบบแบบ “ขั้นตอนและประตู (stage-gate system)”

     ความคิดที่น่าจะประสบความสำเร็จ

        stage 1 - gate 1 - stage 2 - gate 2 - stage 3 - innovation

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

       -การตลาด  -ผลิตภัณฑ์  -สู่ตลาด

การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

      1.Signal Process

      2.Development of strategic concept

      3.Research & Exploration

      4.Implementation

ทฤษฏีนวัตกรรม

      1. ทฤษฏีผ่าเหล่าผ่ากอ

      2. ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม

      3. ทฤษฏีหุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม

ทฤษฏีความต้องการของมนุษย์ (ของมาสโลว์) มี 5 ระดับ

      กลุ่มคนมี 5 กลุ่ม

      1. หัวคิดก้าวหน้า

      2.ผู้นำนวัตกรรม

      3.คนที่มีความคิดรอบคอบ

      4.คนหัวโบราณไม่เปลี่ยนแปลง

      5.คนที่รอคนรอบข้าง

Diffustion of Innovation

      1. นวัตกรรม

      2. ช่องทางการสื่อสาร

      3. ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

      4. ระบบสังคม

 

จึงก่อให่้เกิดความหลากหลายทางวัฒธรรม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)