7 ก.ย.ผมได้นัดคณะนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการฯของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครที่เรียนวิชา"การนิเทศการศึกษา"กับผม 23 คน ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กทม. 
       ได้เห็นผลงานการนิเทศภายในแบบคลีนิคของโรงเรียนเบญจมราชาลัย (โดย ผอ.พัชรา)ที่มีการสร้างความเข้าใจกับครู  มีการจับคู่กันนิเทศ  โดยมีการสังเกตการสอน  แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหาทางปรับปรุงแก้ไขกันเองอย่างกัลยาณมิตร  มีทั้งนิเทศในกลุ่มสาระเดียวกันและข้ามกลุ่มสาระ  ผู้บริหารจะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนอย่างใกล้ชิด  ฟังจากที่คณะดำเนินการมาเล่าให้ฟังดูพวกเขาสนุกสนานและเห็นคุณค่าของการนิเทศภายในโดยบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่อง       
       นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนต่างๆมาเล่าประสบการณ์นิเทศอีกหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (โดยผอ.ประมาณ) โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ เป็นต้น ทำให้นักศึกษาที่มาจากผู้บริหารได้ Benchmark ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนมากขึ้น 
       ก่อนปิดการสอนรายวิชานี้ผมได้ชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ได้เขียนแผน/โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนของตนเองในสถานการณ์ที่มุ่งจะทำจริง จึงอยากเห็นทุกคนมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรียนจบวิชานี้แล้วก็เลิกทำต่อ  เพราะการนิเทศภายในสถานศึกษาน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ผลดี