จิตสาธารณะ

หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น  ชุมชน  และสังคม  ด้วยความสมัครใจ  กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน

ผู้มีจิตสาธารณะคือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น  แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู่ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

ตัวชีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

1.1 ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ

1.2 อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน

1.3 แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สินลอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

2.1 ดูแล  รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ

2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม  ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น


แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร 51

1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพื่อปลูกฝังจิตอาสา)

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน  โดยให้ทำกิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์    แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การสำรวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ และจัดลำดับปัญหาตามความสำคัญ  จำเป็นและเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย     

ขั้นตอนที่ วางแผน  ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

ขั้นตอนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนและสะท้อน ในประเด็นดังนี้  คือ  ผลที่เกิดกับผู้ปฎิบัติกิจกรรมและผลที่เกิดแก่สังคมภายหลังจาก      การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป  รายงานและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม

           

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถจัดได้หลากหลายแนวทาง  ดังนี้

         1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนดในหลักสูตร

         2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้  8 สาระการเรียนรู้  

         3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

         4. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น  

                    1)  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

                    2)  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน