คนไม่มีเงา (ไสยศาสตร์ หรือ ธรรมชาติ)

ต้องบอกก่อนนะครับว่า  ภาพนี้เป็นภาพต้นฉบับ  ไม่ได้ตัดต่อแต่อย่างใด

ถ่ายภาพ  :  สันศนีย์  มะชิมะ

ภาพ  :  กัมปนาท  อาชา  และ  ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  ผอ.สมศ.

วัน  เวลา  สถานที่  :  11  พฤษภาคม  2555  เวลา  09.00  น.  ณ  ศูนย์การจัดนิทรรศการและประชุม  ไบเทคบางนา

Large_img_1242

—————————————–

วันนี้ (10-11 พ.ค.) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นางนลินี ทวีสิน  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555  “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

—————————————–

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร สมศ. กล่าวรายงานว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดย สมศ.พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกรูปแบบแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพของศิษย์ซึ่งเป็นเป้าหมายของการประเมิน

—————————————–

ในปี 2554 ที่ผ่านมา สมศ. ได้ริเริ่มนวัตกรรมการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ ตัวบ่งชี้ 3 มิติ การประเมินแบบ 1 ช่วย 9 และการประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based Assessment) ที่สะท้อนความเป็นคนดีในสังคมไทย โดยมีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ “น้ำใจไทย” และทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ เจาะทะลุความอ่อนด้อยเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา

—————————————–

ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดงานว่า การปฏิรูปการศึกษา เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเทจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมากที่สุด โดยหวังว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของผู้เรียนซึ่งตรงกับภารกิจของ สมศ.ที่จะสะท้อนผลของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ สอดคล้องกับแนวคิด “คุณภาพศิษย์ เป้าหมายการประเมิน” ดังนั้น จึงสมควรที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจว่าคุณภาพการจัดการศึกษา มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อประชาชนในแง่ใดบ้าง

—————————————–

จากปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาตลอดจนการเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาจกล่าวได้ว่าแท้ที่จริงสาเหตุหนึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความสำเร็จคือการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาเพราะหากการจัดการศึกษาสามารถนำเอาความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็คงจะไม่ประสบปัญหาดังที่เป็นอยู่หรือเราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็จำเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและผ่าตัดระบบการศึกษา ด้วยการปฏิรูปการศึกษาควบคู่กันไป รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาโดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา ปฏิรูปครู จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัฐบาลจะปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย โดยยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นด้วยการวัดผลจากการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น

—————————————–

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร จะช่วยให้ผู้รับการประเมินมองเห็นทิศทางในการประเมินได้อย่างชัดเจน โดยมี สมศ.เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว และรัฐบาลสามารถนำผลประเมินที่ได้ไปกำหนดเป็นนโยบายในโอกาสต่อไป

—————————————–

จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ให้แก่ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อ สมศ.จำนวน 15 คน อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตกรรมการบริหาร สมศ. ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช อดีตกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นบริเวณงานด้วย

—————————————–

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2555 “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี” มีกำหนดจัดงาน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”  นิทรรศการแสดงผลงานของ สมศ. และนิทรรศการแสดงกิจกรรมด้านอาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (3)

แสงไฟจากหลายๆมุม มันคงพอดีกันนะครับ ยืนได้จุด focus ของแสงประมาณนั้น สบายดีนะครับ...

dum
IP: xxx.89.248.27
เขียนเมื่อ 

เมื่อมีแสงส่งอผ่านวัตถุทึบ หากมีฉากรองรับก็ย่อมต้องมีเงา ส่วนเงาจะคมชัดแค่ไหนก็ขึ้นกับมุมกับแสง

แต่ความดำมืดที่ทาบทาไปบนพื้นนั้น อาจมิใช่เงาเสมอไป ใช่หรือไม่

เขียนเมื่อ 

ไร้เงา ไร้ร่องรอย แต่ ไม่ล่องลอย ครับ "ร่วมกู่สร้างสรรค์"