การพัฒนาครูด้วยระบบTEPE Online และ UTQ ออนไลน์ (UTQ Plus Online)

thecityedu
การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE ออนไลน์ เป็นการพัฒนาครูโดยครูสามารถเข้าศึกษาบทเรียนผ่านระบบ e-Training ต่อเนื่องจาก UTQ ออนไลน์ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เมื่อผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจาก สพฐ.

1.TEPE กับ UTQ มีความแตกต่างกันด้านใดและอย่างไร

TEPE จะเป็นระบบที่พัฒนาแบบครบวงจร มีการเลือกวัตถุประสงค์การเรียน และพัฒนาหลายด้าน จนถึงการเข้าสอบในศูนย์สอบ

ระบบ TEPE คือระบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นจะเป็นระบบที่ใช้ศักยภาพเดิมที่มีอยู่มาทำใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการมุ่งที่บุคลากรทางการศึกษา 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) ศึกษานิเทศก์ 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 4) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 5) ผู้ที่จะเข้าสู่ระบบในอนาคต หรือผู้ที่กำลังจะสอบเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ในแต่ละหลักสูตร หากทำแบบฝึกหัดได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีการออกรหัสว่าเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรนั้นแล้ว หลังจากนั้นผู้รับการอบรมจะต้องไปสอบด้วยตัวเองที่สถานศึกษาเครือข่ายของแต่ละศูนย์สอบทั่วประเทศ สามารถศึกษาเพิ่มเติมแนวตอบคำถาม TEPE วิชาเก่าของ UTQ เป็นแนวทางได้จาก Google หรือ เฟสบุค Krurayong หรือ ไปที่เว็บ Krurayong ดอท in.th (หรือเฉพาะครู สพฐ.สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวการตอบวิชาใหม่ รหัส 58 มาได้ทางอีเมล์ )

การเข้าเรียน TEPE รายวิชาที่เคยเรียนใน UTQ Plus และผลการเรียนจะยังอยู่ในระบบเหมือนเดิมไม่ต้องเริ่มใหม่ ส่วนหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นต้น TEPE ตามด้วยรหัส 58 และเลข 3 หลัก ดังนี้

TEPE ๕๘๑๐๑ การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ (ผ่านแล้ว)

TEPE ๕๘๑๐๒ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

TEPE ๕๘๑๐๓ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง

TEPE ๕๘๑๐๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 100 %(ผ่านแล้ว)

TEPE ๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (ผ่านแล้ว)

TEPE ๕๘๑๐๖ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร

TEPE ๕๘๒๐๑ การปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

TEPE ๕๘๓๐๑ หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching (ผ่านแล้ว)

TEPE ๕๘๓๐๒ การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น (ผ่านแล้ว)

TEPE ๕๘๓๐๓ การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ผ่านแล้ว)

2. ระบบการเรียนการสอบจะเหมือนเดิมกับ UTQ หรือจะต่างไปจากเดิมอย่างไร

ตามที่เรียนให้ทราบข้างต้นว่า TEPE จะเป็นระบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลายด้าน เช่น

1) พัฒนางานในหน้าที่ 2) ขอมีใบประกอบวิชาชีพ

3) ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบข้อตกลง 4) พัฒนาก่อนแต่งตั้ง

การเรียน UTQ PLUS ในปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ TEPE ในส่วนของ ข้อ 1 การพัฒนางานในหน้าที่

3. ผู้ที่เรียนในระบบ UTQ มาแล้ว ผลการเรียนดังกล่าวถือเป็นการได้รับการพัฒนาตามระบบ TEPE ด้วยหรือไม่

เนื่องจากหลักสูตรของ TEPE บางส่วนจะต่อยอดจาก UTQ PLUS ดังนั้นหากผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน UTQ PLUS สำหรับหลักสูตรที่ตรงกัน ข้อมูลทั้งหมดจะโอนย้ายไปที่ TEPE เช่นกัน ถือว่าได้รับการพัฒนาตามระบบ TEPE ด้วย

แนวการตอบเฉลย UTQ Plus การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ให้ทำอย่างรอบคอบเพราะขณะนี้บางวิชา UTQ Online อาจสลับข้อทดสอบได้ และควรศึกษาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) เริ่มเมื่อ ในปีการศึกษา 2555 เป็นการพัฒนาครูผ่านระบบ e-Training ภายใต้ระบบ UTQ Online (Utq ออนไลน์) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์โดยให้ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซด์ http://www.utqonline.com , http://www.utqonline.net, http://www.utqonline.in.th ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจ เป็นประโยชน์ต่องานอย่างน้อยคนละ 1 วิชา สำหรับผู้ที(ประสงค์จะลงทะเบียนอบรมมากกว่า 1 วิชา เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงลงทะเบียนเรียนในวิชาต่อไปได้

รูปแบบ UTQ Plus ในปีล่าสุดนี้น่าจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครู ให้เรียนสะดวก ไม่ต้องกังวลเรื่องสอบไม่ผ่าน เพราะได้ปรับระบบสอบใหม่ ให้สะดวกง่ายขึ้น ด้านการลงทะเบียนเรียน แนะนำให้ลงทะเบียนเรียน 3 กลุ่ม ๆ ละ อย่างน้อย 1 รายวิชา เนื้อหากลุ่มแรกจะเป็นงานสอน ซึ่งกลุ่มผู้บริหารและศึกษานิเทศก์สามารถลงได้เพราะข้อสอบไม่ยากนัก เช่น วิชาปฐมวัย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่เน้นด้านการสอน กลุ่มที่สองสมรรถนะหลัก กลุ่มครู คือ UTQ 2137 และกลุ่มผู้บริหาร UTQ 2304 และกลุ่มที่ 3 สมรรถนะสายงาน แนะนำบริหารหลักสูตร 102 หรือ บริหารพัสดุ แนวการทำข้อสอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Google หรือ เฟสบุค Krurayong หรือ ไปที่เว็บ Krurayong ดอท in.th

รูปแบบ TEPE Online จะเป็นระบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลายด้าน เช่น

1) พัฒนางานในหน้าที่

2) ขอมีใบประกอบวิชาชีพ

3) ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแบบข้อตกลง

4) พัฒนาก่อนแต่งตั้ง

โดยในส่วนของการเรียน UTQ PLUS ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ TEPE ในส่วนของ ข้อ 1 การพัฒนางานในหน้าที่

หลักสูตรฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ, 2) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครูผู้บริหารและ ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ทีjรับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ และ 3) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

เกณฑ์การผ่านการอบรม 1) กำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการทดสอบหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 70, 2) ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันทีเมื่อผ่านการอบรมแต่ละวิชา และ 3) ในกรณีที่ีผู้เข้ารับการอบรม สมัครเข้าฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่มหลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จะได้วุฒิบัตรรวมอีก 1 ฉบับ

โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ Online เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ครูได้ทำกิจกรรมและทำแบบทดสอบ แต่สิ่งที่ควรปรับ คือ นอกจากการนำผลการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ครูที่จะทำวิทยฐานะน่าจะเปิดโอกาสให้นำวุฒิบัตรรวมที่ผ่าน 3 กลุ่มไปใช้แทนการอบรมพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะที่ปัจจุบันให้มหาวิทยาลัยอบรม หากอบรมระบบ e-Training ไม่ผ่านจึงให้เข้าอบรมกับหน่วยอบรมตามมหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่งกรณีครูทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้น้อยกว่าร้อยละ 70 ควรเปิดโอกาสให้ครูที่เข้าอบรมได้ทดสอบหลังเรียนใหม่นั้นอีกครั้งหรืออาจให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชานั้นได้ทันที จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอระบบเปิดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำจึงจะเรียนได้ อีกทั้งข้อสอบต่าง ๆ ยังเหมาะกับผู้เตรียมตัวสอบในโอกาสต่าง ๆ ได้นำข้อทดสอบไปฝึกฝนเตรียมสอบอีกด้วย

ส่วนแนวการทำแบบทดสอบเฉลย UTQ ควรให้ครูสามารถศึกษา แนวคำตอบหรือแนวเฉลย UTQ จากแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบระหว่างหน่วย มาเป็นแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นแนวทางทำแบบทดสอบให้ผ่านการอบรม ซึ่งขอแนะนำให้ลองทำด้วยตนเองก่อนแล้วจึงดูแนวทางว่าตรงกันหรือไม่เพื่อให้ได้ความรู้เต็มที่ รวมถึงผู้เตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาแนวการทำแบบทดสอบเฉลย แนวเฉลย UTQ 2301ผู้นำทางวิชาการ แนวเฉลย UTQ 2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวเฉลย UTQ 2304 การพัฒนาสมรรถนะ แนวเฉลย UTQ 101 หลักสูตร 51 แนวเฉลย UTQ 102 การบริหารหลักสูตร แนวเฉลย UTQ 103 การประกันคุณภาพ แนวเฉลย UTQ 106 การวิจัย แนวเฉลย UTQ 2101 หลักสูตร 51 แนวเฉลย UTQ 2110 ภาษาไทยประถม แนวเฉลย UTQ 2126 ปฐมวัย นับเป็นรายวิชาที่ผู้เตรียมสอบในสายการศึกษาทั้งครูผู้ช่วยและสอบผู้บริหารต้องศึกษาหาความรู้อย่างยิ่ง

ตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อม เฉลย UTQ 2304 Competency สมรรถนะที่นำมานี้ แบบทดสอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการวัดความรู้เรื่องสมรรถนะของข้าราชการ สป. ในปี 2549 มีทั้งสิ้น 10 ข้อ

1. การบริหารงานบุคคลเรื่องใดบ้าง ที่จำเป็นต้องใช้ "สมรรถนะ" เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดจุดมุ่งหมาย
และแนวทางดำเนินการ

ก. การสรรหาบุคลากร ข. ถูกทุกข้อ ค. การเลื่อนตำแหน่ง ง. การฝึกอบรม
2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องนำสมรรถนะมาใช้ในหน่วยราชการ คือ
ก. เพราะ ก.พ. จะนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้

ข. เพื่อให้ทันสมัย เหมือนกับหลายๆหน่วยงาน ทั้งราชการและเอกชน ที่นำ "สมรรถนะ" มาใช้แล้ว

ค. เพื่อให้การบริหารบุคลากรขององค์การ ดำเนินไปอย่างมีทิศทาง

ง. เป็นเครื่องมือที่ชี้นำแนวทางการพัฒนา ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรได้

3. การพัฒนาบุคคลแบบใด ที่ไม่ได้ นำแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้
ก. นายดำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับการอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ข. นายแดง เจ้าหน้าที่การเงิน เข้ารับการอบรมบัญชีต้นทุน

ค. นายเขียว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้ารับการอบรมการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. นายขาว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร

4. แนวคิดทางการบริหารเรื่องใด ที่นำมาใช้พัฒนาองค์กรได้

ก. Balanced scorecard ข. KPI ค. Competency ง. ถูกทุกข้อ

5. องค์ประกอบของสมรรถนะ ที่ราชการไทยคิดจะนำมาใช้ ได้แก่

ก. ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ พฤติกรรม

ข. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competencies)

ค. สมรรถนะระดับองค์กร และสมรรถนะระดับบุคคล

ง. ถูกทุกข้อ

6. หลักคิดในการนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร ที่ถูกต้องมากที่สุด คือ
ก. ต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่องค์กรต้องการขึ้นไว้อย่างชัดเจน และถูกหลักวิชาการ

ข. ต้องมีการเปรียบเทียบสมรรถนะของบุคลากร กับสมรรถนะที่องค์การต้องการ

ค. ต้องมีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรแต่ละคน อย่างมีหลักวิชาการ

ง. ต้องมีการเปรียบเทียบ เพื่อหาช่องว่าง (GAP) ระหว่างสมรรถนะที่บุคลากรแต่ละคนมี กับสมรรถนะที่องค์กรต้องการ
เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไป

7. หน่วยงานที่ไม่ได้นำแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ มักมีลักษณะดังนี้
ก. พัฒนาบุคลากร โดยไม่มี training need ที่ชัดเจน (มักจะมีแต่ trainer need หรือ trainee need)
ข. บริหารบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์กร มิใช่เพื่อสนองความต้องการหรือความพอใจของผู้บริหารเป็นหลัก
ค. สรรหาและแต่งตั้งบุคลากร โดยพิจารณาจากการมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ พฤติกรรมที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นๆ
ง. มีการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เพื่อให้บุคลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน
8. ประโยชน์ของการบริหารสมรรถนะ คือ
ก. ทำให้แผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/ประจำปี ได้รับการผลักดันสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
ข. ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจสูงขึ้น
ค. ถูกทุกข้อ
ง. ลดการวิ่งเต้น และช่วยเสริมสร้างระบบคุณธรรม (merit) ให้มีได้มากขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรคสำคัญ ในการนำสมรรถนะมาใช้ ได้แก่
ก. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ
ข. ไม่ได้นำข้อมูลสมรรถนะมาใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง
ค. การประเมินบุคคลไม่ได้ใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงวิชาการ แต่ใช้ความรู้สึกของผู้บริหารเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
10. ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการบริหารสมรรถนะ คือ
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ จะไม่อยู่ในระดับสูงเท่าที่ควร
ข. องค์กรจะด้อยความสามารถในการบริหารเชิงรุก และการพัฒนาในระยะยาว
ค. องค์กรด้อยความสามารถในการปรับตัว เพื่อแข่งขันกับองค์กรอื่นๆหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย 1) ข. 2) ค. 3) ง. 4) ง. 5) ง. 6) ง. 7) ก. 8) ค. 9) ง. 10) ง.

http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=26

หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานสำหรับข้าราชการครู

UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

UTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

UTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

UTQ-2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

UTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

UTQ-2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

UTQ-2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

UTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับครู

UTQ-2303 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไปสำหรับข้าราชการครู

UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล

UTQ-102 การบริหารหลักสูตร

UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา

UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น

UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา

UTQ-202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

UTQ-203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา

UTQ-204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

UTQ-205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3

UTQ-206 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

UTQ-208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: การสอนภูมิศาสตร์

UTQ-209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: โครงงานประวัติศาสตร์

UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

UTQ-211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

UTQ-212 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถม และมัธยม

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

UTQ-213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา

UTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

UTQ-2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

UTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

UTQ-2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

UTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

UTQ-2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

UTQ-2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

UTQ-214 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์

UTQ-215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์

UTQ-216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: เทคโนโลยี

UTQ-217 สาระภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency)

UTQ-218 สาระภาษาต่างประเทศ: การนำหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ

UTQ-219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว

UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

UTQ-221 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย

UTQ-222 บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

UTQ-223 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ-การศึกษาพิเศษ

UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)

UTQ-2303 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หลักสูตรรายวิชาเฉพาะสำหรับข้าราชการครู ข้าราชการครูจะต้องอบรม 1 หลักสูตรตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยระบบ UTQ จะสมัครให้โดยอัตโนมัติ
UTQ-2102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ระดับประถมศึกษา
UTQ-2103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ระดับมัธยมศึกษา
UTQ-2104 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี: คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถม-มัธยม
UTQ-2104 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูคอมพิวเตอร์ระดับประถม-มัธยม
UTQ-2105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ-2106 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
UTQ-2107 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
UTQ-2108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-2109 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับ ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
UTQ-2110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับ ประถมศึกษา
UTQ-2111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับ มัธยมศึกษา
UTQ-2112 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-2113 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
UTQ-2114 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
UTQ-2115 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: เคมี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
UTQ-2116 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ชีววิทยา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
UTQ-2117 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
UTQ-2118 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
UTQ-2119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
UTQ-2120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรี สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
UTQ-2121 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
UTQ-2122 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
UTQ-2123 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ ระดับประถมศึกษา
UTQ-2124 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
UTQ-2125 การศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ
UTQ-2126 การศึกษาปฐมวัย ครูปฐมวัย

สายผู้บริหาร

วิชาเฉพาะ UTQ 2301 ผู้นำทางวิชาการ, UTQ 2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

วิชาสายงาน UTQ 2303 การจัดการความรู้, UTQ 2304 การพัฒนาสมรรถนะ

วิชาเลือกทั่วไป สามารถเลือกได้ตามสนใจ เช่น UTQ 101, UTQ 102, UTQ 103 ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityedu

คำสำคัญ (Tags)#เฉลย#utq online#เฉลย utq#แนวการทำข้อสอบเฉลย UTQ 101#แนวเฉลย UTQ 2301#แนวเฉลย UTQ 2302#แนวเฉลย UTQ 2304#แนวเฉลย UTQ 102#แนวเฉลย UTQ 101#TEPE Online#TEPE ๕๘๑๐๔#TEPE 58104

หมายเลขบันทึก: 487033, เขียน: 04 May 2012 @ 15:25 (), แก้ไข: 24 Feb 2016 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ครับ ครั้งแรกครูเข้ายากมาก แต่ปัจจุบันเข้าได้แล้วใช่ไหมครับ...

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจ้ะ

นางเมตตา กรมกอง
IP: xxx.68.105.65
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาครูดีค่ะมีความรุ้แต่รนะบบออนไลนไม่เสถียรเลย เข้าระบบยากมากต้องใช้เวลามากและตื่นแต่เช้าเพื่อทำข้อสอบกลัวระบบไม่รับระบบอินเตอรเน้ตหลุดบ่อยมากๆๆค่ะ แต่ชอบได้วุฒิบัตร ควรให้ครูได้รับความรุ้แท้จริงเดือนตุลาคมที่ไม่ได้สอนนักเรียนค่ะ..จากหัวใจครู


อินทิรา ลิ่มวิวัฒนา
IP: xxx.158.176.76
เขียนเมื่อ 

เข้าระบบไม่ได้เลยค่ะ ทั้งวันทั้งคืน ทำมาเพื่ออะไร ทำมาแล้วเข้าไปใช้ไม่ได้ ขึ้นแต่หน้านี้ใช้ไม่ได้ ๆ รีโหลดสิบกว่าครั้งก็ไม่สามารถ