สพฐ.พัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์

       เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference โดยมีท่านอนันต์  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e - training โดยความร่วมมือของ สพฐ.และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

      

 

 

        สพป.มส. ๑ โดยนายบุญเทียม  อังสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเข้าร่วมประชุม  

      

 

           การประชุมการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ( Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ ) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาครู   กำหนดให้เปิดการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน  - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕  ระยะเวลา ๕ เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

       

  

 

  ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านทุ่งกองมู และคุณครูเข้าร่วมประชุมด้วย

 

                    ตัวแทนศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม

 

 

       สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  ๗๕  หลักสูตร แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

          ๑.หลักสูตรวิชาเฉพาะ หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ จะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ

          ๒.หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

          ๓.หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ

         ๔.เกณฑ์การฝึกอบรม

            ๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการทดสอบหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตรรายวิชา ร้อยละ ๗๐

            ๔.๒ ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันทีเมื่อผ่านการอบรมแต่ละวิชา

            ๔.๓ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม สมัครเข้าฝึกอบรมทั้ง ๓ กลุ่มหลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง ๓ หลักสูตร จะได้วุฒิบัตรรวม

            ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

         ภาคเหนือ ๑  นายจิตรกร  ปันทราช  ๐๙-๐๕๘๖ -๙๗๙๘ และนายยุทธพงษ์  หาญยุทธ  ๐๙ - ๐๕๘๖- ๙๗๘๘

        ภาคเหนือ ๒ นายปริญ  สวนทองสุก ๐๙-๐๕๘๖-๙๗๘๙

และนายไพฑูรย์  มะณู  ๐๙-๐๕๘๖-๙๗๙๐

        ภาคกลาง ๑ นายสุรเดช  น้อยจันทร์ ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๐๐

และนางพินิจ  แสงอรุณ ๐๙-๐๕๘๖๙๘๑๑

       ภาคกลาง ๒ นายพูนศักดิ์ สักกยทัตติกุล ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๐๙และนายสุเทพ  โตสุวรรณ ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๑๐

       ภาคใต้ ๑ ว่าที่ร้อยตรีองอาจ ชาญเชาว์ ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๒๖ และ นายสุวัฒน์  สุทิน ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๒๑

       ภาคใต้ ๒ นายจิระ  เรืองคล้าย ๐๙-๐๕๘๖๙๘๒๔ และนางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๒๕

       ภาคอิสาน ๑ นายเอกพงษ์  คงวรรณ ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๐๑และว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร  น้อยบุตรดี ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๐๒

       ภาคอิสาน ๒ นายเผ่า  พันธโคตร ๐๙-๐๕๘๖-๙๘๐๓ และนางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ๐๙-๐๕๘๖๙๘๐๖

      ผู้ประสานงานทั่วประเทศ นายอายัติ  เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๓๙ จ.พิษณุโลก

           ท่านประธานได้กล่าวย้ำให้คุณครูทุกท่านได้เข้าไปศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ คุณครูจะต้องมีความรับผิดชอบ การเป็นครูนั้นต้องมีจิตวิญญาณครู ต้องแสวงหา ต้องมีทักษะเป็นครูด้วยวิชาชีพ  

           ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย ได้ให้แนวคิดว่า ครูดี นักเรียนก็จะดี ครูเก่งนักเรียนก็จะเก่ง จึงต้องพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ เพื่อให้ครูสามารถเลือกศึกษา พัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะระบบจะเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง  Any where  Any time with Any one

          นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้คุณครูสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง Face book  โดยวิทยากรจะไปเปิดคำถามในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จึงไม่ต้องมีการส่งการบ้าน เพื่อที่วิทยยากรจะได้มีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนมากขึ้น หากท่านใดเข้าไปศึกษาแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำใหม่ได้

           เห็นไหมคะว่า เป็นความพยายาม ความตั้งใจ ของ สพฐ.ที่อยากจะให้คุณครูทุกท่านได้พัฒนาตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อยู่ที่ไหน เวลาไหน ก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้  

           คุณครูหลายท่านคงจะเข้าไปลงทะเบียนเรียนกันบ้างแล้วนะคะ ขออวยพรให้ทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะ ร้อยละ ๗๐ นะคะ ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ กัลญาณมิตร G2K ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ มีปัญหาสอบถามได้ตามรายชื่อที่แจ้งไว้นะคะ

 

                          ******************