ต่อไปจะไม่ลืมแล้วนะ สัญญา

T-SQL = DDL, DML

DDL (Data Difinition Language) : ใช้ create, alter, delete Database

คำสั่งที่ใช้ได้ใน T-SQL
- create database
- alter database
- drop database
- create table
- alter table
- drop table
- create view
- alter view
- drop view
- create procedure
- alter procedure
- drop procedure
- create trigger
- alter trigger
- drop trigger
- create function
- alter function
- drop function

DML (Data Manopulation Language) : ใช้ insert, update, delete

คำสั่งที่ใช้ได้ใน T-SQL
- select
- insert
- update
- delete
- truncate table (คืออะไรอ่ะ??)