กฏหมายการศึกษา

กฏหมายการศึกษาเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา

 

กฏหมายการศึกษา

 

  ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นเอกสารที่ปรับแก้ไข เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 

 

  ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  
                พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 

 

  ชื่อหนังสือ : รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำกฏหมายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาเวลส์ สหราชอาณาจักร
  
                รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การนำกฎหมายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาเวลส์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 นำเสนอนโยบายการนำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย จากคำกล่าวเปิดการสัมมนาและการบรรยายพิเศษ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) การบรรยาย และประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม
 

 

  ชื่อหนังสือ : ๑ ปี หลัง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  
                คำกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 1 ปี หลังพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 19-20 สิงหาคม 2543 โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ)
 

 

  ชื่อหนังสือ : National Education Act B.E.2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act .B.E. 2545 (2002)
  
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นเอกสารที่ปรับแก้ไข เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 

 

  ชื่อหนังสือ : National Education Act of B.E. 2542 (1999)
  
                National Education Act of B.E. 2542 (1999) เป็นเอกสารที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยแบ่งเป็น 9 หมวด นำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

  ชื่อหนังสือ : กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  
                กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเอกสารที่แปลกฎหมายครูของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2536 โดย อ.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ถือเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับครูที่สมบูรณ์ที่สุด
 

 

  ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย สิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  
                เนื้อหานำเสนอสิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในสถานศึกษาของรัฐเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา บทวิเคราะห์ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาของรัฐกับหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 

 

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายการศึกษาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#กฏหมายการศึกษา

หมายเลขบันทึก

482157

เขียน

16 Mar 2012 @ 12:27
()

แก้ไข

29 Apr 2012 @ 14:47
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก