การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

เยาวเรศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส      ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

ผู้ศึกษา        นางสาวเยาวเรศ   เอี่ยมใย 

          ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด และเบส ของสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /  80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องความเป็นกรดและเบสของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องความเป็นกรดและเบสของสาร ชั้น                     มัธยมศึกษาปีที่ 1

           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  จำนวน  34  คน  ดำเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการศึกษา  ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10  แผน (2) ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  7  ชุด  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t – test 

ผลการศึกษาพบว่า

           1.  ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  กล่าวคือ มีค่าเท่ากับ 88.26/87.35 

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินผลแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.94 และ 34.94  ตามลำดับ และเมื่อทดสอบค่า t – test  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

           3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด –เบสของสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมากที่สุด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ความเห็น (6)

โบบู้บี้
IP: xxx.93.134.3
เขียนเมื่อ 

very good

นิชาภัทร
IP: xxx.93.134.3
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดี สามารนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

ลัดดา ดีสุก
IP: xxx.172.182.169
เขียนเมื่อ 

ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง

Sutarat Kongjew
IP: xxx.172.188.54
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมาก..ค่ะ

นภัสภรณ์ บุญยวง
IP: xxx.51.80.255
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจ และนำไปจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก

สุดยอด
IP: xxx.55.46.232
เขียนเมื่อ