ความเห็น 2617386

การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

นภัสภรณ์ บุญยวง
IP: xxx.51.80.255
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจ และนำไปจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก