การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕

           ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ โดยนำบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นฐานในการคำนวณในปีที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่ คพร. เสนอ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีคุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับค่าตอบแทนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิ เช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุดังกล่าว

            คพร. จึงได้ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุและกำหนดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเพื่อชดเชยให้พนักงานราชการที่ได้รับผลกระทบอยู่ก่อนมาตรการนี้มีผลใช้บังคับด้วย และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามประกาศ คพร. ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่...

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒

เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

 

แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔)

 พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

 

ตัวอย่างการคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ป.ตรี) และกลุ่มเทคนิค (ปวช.)  ปี ๒๕๕๕