สมาชิกรุ่น 5

ต่างที่มา แต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

หลังจากผ่านการคัดตัวเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องมีคนสมหวัง และไม่สมหวังบ้าง นี่เป็นธรรมชาติของระบบทุนนิยม  เราก็ได้สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 คน ดังนี้

 1. นายกวิน นิติมนตรี  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 2. นายกิติรัชต์ ภาณุพงศ์(ต่อ) สนง.ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
 3. น.ส.จิตติมา เถี่ยนมิตรภาพ(จิ้น)  กรมทรัพยากรน้ำ
 4. น.ส.จีรภัทร์ การประเสริฐกิจ  สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล  สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. น.ส.ชัชวริน โชติชูตระกูล  กรมการประกันภัย
 7. นายชัชวาล เบ็ญลาเซ็ง(ชัช)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. นายดนันท์ เชาว์วิศิษฐ(ตั๊ม)  กรมสรรพากร
 9. น.ส.ธีระพร สุประดิษฐอาภรณ์  กรมทรัพยากรธรณี
 10. น.ส.นันทนาฎ กฤษณจินดา  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 11. นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล  สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 12. นางปิยะวดี พงศ์ไทย  กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
 13. นายพิทักษ์  ม้าฮอล์ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. นางเพชรรัตน์  แสงงาม  สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 15. น.ส.ภาวนา  ทองศรี  สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 16. นายยุทธพงศ์  เอี่ยมแจ้ง  สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
 17. น.ส.ลัคนา จุลแสง   กรมคสบคุมมลพิษ
 18. นายวรายุ  ประทีปะเสน  สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
 19. นายวัฒนพงศ์  ลือชูวงศ์  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
 20. นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม  กรมการค้าภายใน
 21. น.ส.วัญเพ็ญ สุทธิโกมินทร์  กรมอนามัย
 22. นายวิธีร์ พานิชวงค์  สนง.เศรษฐกิจการคลัง
 23. นางศิริพร ยงชัยตระกูล  กรมควบคุมโรค
 24. นางศิริรัตน์ ศรีชาติ  สนง.ประกันสังคม
 25. น.ส.ศุธาศินี สมิตร  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 26. นายสมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา  กรมทางหลวง
 27. นางสลิลา เทพเกษตรกุล  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 28. น.ส.สัชชา  สุทธิเจริญ  กรมธนารักษ์
 29. นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 30. นายสุวรรณชัย สมปอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 31. น.ส.อรทัย ตั้งศรีพงศ์  กรมปรัชาสัมพันธ์
 32. น.ส.อัญชิษฐา เครือพงศ์ศักดิ์  สนง.ปปช.
 33. น.ส.อินทร์พร ปัญญานุชิ  สนง.เศรษฐกิจการคลัง
 34. นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ(เอก)  สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 35. น.ส.อุษาศรี  เขียวระยับ  สนง.ปลัดกระทรวงพานิชย์

ใครเป็นใครก็ดูกันเอาเองนะครับ และสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมก็ไม่ต้องเสียในนะครับ นึกไว้เสมอว่า พรุ่งนี้อาจเป็นวันของเราก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NWL+HiPPS+PSED

คำสำคัญ (Tags)#ผู้นำ#ข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 48009, เขียน: 03 Sep 2006 @ 16:05 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 18:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)