50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  
ลำดับ มหาวิทยาลัย คะแนน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45.37
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 43.59
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 43.46
11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 43.43
12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 43.07
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 42.76
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 42.17
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41.97
16 มหาวิทยาลัยทักษิณ 41.48
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 40.78
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 40.03
19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 39.91
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39.56
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 39.52
22  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 39.51
23 มหาวิทยาลัยบูรพา 39.20
24 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 38.90
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร 38.89
26 26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 38.79
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 38.09
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 38.02
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 37.80
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37.35
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 37.27
32 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 36.97
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 36.64
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 36.44
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36.44
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 36.31
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 36.29
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 36.22
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 36.00
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 35.83
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 35.62
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 35.50
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 35.50
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 35.43
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 35.42
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 35.33
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 35.24
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 34.83
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 34.49
50 วิทยาลัยตาปี 27.11