วันนี้เป็นวันพบกันระหว่างศิษย์เก่าของสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ กับศิษย์ปัจจุบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้เปิดมา 11 รุ่นและ

สอบได้ APN  4 คน สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ APN ผู้สูงอายุในช่วงเช้าวันที่ 2 กันยายน 2549

ภาพสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันครับ