การรณรงค์การแต่งกายด้วยสื่อทาง CD

เครื่องแต่งกายนักศึกษาสำคัญไฉน
ชื่อโครงการ รณรงค์การแต่งกายด้วยสื่อทาง CD   หลักการและเหตุผล

                จากการเรียนเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นการเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆและต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนวัตกรมก็เป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือแนวปฏิบัติในการทำสิ่งต่างๆ รายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้นี้เป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างหรือพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไป  เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน CD รณรงค์ให้มีประโยชน์ทางสังคม มากที่สุด รวมถึงเป็นการสะท้อนความคิดของบุคคลให้กลับมาคิดและทำในสิ่งที่ต่อไป จึงได้จัดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยสื่อทาง CD นี้ขึ้น

  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

                1. เพื่อพัฒนาสื่อทางด้าน CD รณรงค์

                2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย

                3. เพื่อพัฒนาลักษณะของเนื้อหาให้น่าสนใจเกี่ยวกับ CD รณรงค์

                4. เพื่อพัฒนารูปแบบ CD รณรงค์ให้มีการสะท้อนความคิดมากขึ้น

  ลักษณะนวัตกรรม

                เป็นนวัตกรรมรูปแบบ CD รณรงค์ ซึ่งประกอบด้วย

                                1. ประมวลภาพข่าวเกี่ยวกับการแต่งกาย

                                2. ภาพการแต่งกายในลักษณะต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. เทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแต่งการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกอบ

การ์ตูน

                                4. ละครสะท้อนความคิด

                โดยจะมีวีดิทัศน์ CD ภาพสะท้อนการแต่งกาย เทปบันทึกเสียงประกอบการจัดทำ

  ขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดเวลา                

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

23 25 สิงหาคม 2549

ร่างนวัตกรรมที่จะพัฒนา

28 สิงหาคม 2549

ประเมินความต้องการจำเป็น

28 สิงหาคม 2549

กำหนดจุดมุ่งหมาย

29 สิงหาคม 11 กันยายน 2549

กำหนดรูปแบบโครงสร้างและรายละเอียดนวัตกรรม

13 14 กันยายน 2549

ตรวจสอบนวัตกรรม

20 กันยายน 2549

นำนวัตกรรมไปใช้จริง

21 23 กันยายน 2549 ประเมินนวัตกรรม
  

งบประมาณ

                จำนวน  300  บาท

                                ค่าวัสดุ                                                     300          บาท

                                                - CD

                                                - ค่าเอกสาร

                                                - ค่ากระดาษ

                                                - ค่าถ่ายเอกสาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                1. นางสาวปริศนา  รักสถาน                   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                2. นางสาวอนุธิดา  ผลานิสงค์

                3. นางสาวเพียงรวี  บุญเดช

                4. นางสาวศิริกาจน์  ศรีปาน                   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

                5.นางสาวอุษา    สรหงษ์               

                6.นางสาวพัชรา  ทิพ์กมลสุข

                 7.นาพงศ์ศิริ  อันเกรียงไกร

                8.นาธนศักดิ์  มาลากอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัการฝึกหัดครู มหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร

ถ้าขั้นตอนการทำไม่ถูกต้องก็แนะนำมาได้นะค่ะ และถ้าจะให้ดีเรามาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนวัตกรรมกันได้นะค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sirikarn022_eng-program

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษากับการแต่งกา

หมายเลขบันทึก: 47873, เขียน: 02 Sep 2006 @ 20:31 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นายธนศักดิ์ มาลากอง
IP: xxx.174.33.198
เขียนเมื่อ 

นายธนศักดิ์ มาลากอง

ม้า-KKW
IP: xxx.77.167.224
เขียนเมื่อ 

สงสัยจะพิมพ์ไวไปนะครับตก "ย" เลย ^^"