ก่อนอื่นขอเกริ่นนำถึงความเป็นมาของโครงการผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ซึ่งเป็นความพยายามของ กพ.(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) ในการสร้างแนวร่วมผู้นำการพัฒนาระบบราชการ สำหรับข้าราชการจากทุกหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำ โดยนำรูปแบบการพัฒนาจาก UNDP ภายใต้โครงการ Clivil Service HRD Strategic Management  และได้ดำเนินเการครั้งแรก ในปี 2542 และปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5

วัตถุประสงค์

1. พัฒฯความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ

2. เพื่อพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบราชการ

3. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมซค่งมาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ