การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ปวช.   ในโรงเรียนอู่ทอง   เป็นการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ โดยมุ่งฝึกทักษะทางด้านอาชีพ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอิสระ  และฝึกเป็นเถ้าแก่   เป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับนักเรียน   โรงเรียนอู่ทองโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (พาณิชยกรรรม)   จึงได้จัดตลาดนัดอาชีพให้กับนักเรียน  ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  ระหว่างเวลา   ๑๐.๒๐   -   ๑๒.๒๐   น.  โดยให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน  กลุ่มละ    -   คน   ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจขายสินค้า  โดยตั้งบริษัทจำลอง  ซึ่งจะมีบริษัทจำลองของนักเรียน  จำนวน  ๓๖  บริษัท  การจัดตั้งบริษัทจำลองของนักเรียนจะดำเนินงานครบวงจร   ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการ   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจำลอง  ดำเนินการขายสินค้า   จัดทำบัญชี  งบกำไรขาดทุน  งบดุล   เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนให้กับผู้ร่วมลงทุน   สรุปรายงานผลการดำเนินการ  การส่งเสริมนักเรียนในด้านอาชีพนี้   สามารถนำไปใช้ได้กับโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  คือโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ก็ได้ค่ะ