เงิน 15,000 ได้เมื่อไร ใครได้บ้าง, ข้อสอบปลายภาค, ไม่ต่อสัญญาพนักงานราชการ, คนต่างด้าวเรียน กศน., ป.บัณฑิตอีกครั้ง

ตั้งแต่ภาค 2/54 นี้ สอบในเนื้อหาเพื่อการมีงานทำด้วย ครูไม่ต้องออกข้อสอบปลายภาควิชาบังคับ, จะต่อสัญญาพนักงานราชการรายบุคคลหรือไม่ อยู่ที่คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน, คาดว่าเงิน 15,000 ได้ ก.พ.55

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. ในสัปดาห์ที่แล้ว ( 18-20 ม.ค.55 )  ผมไปร่วมปรับผังข้อสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อสอบ หลักสูตร 2551  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ   เป็นการปรับผังสำหรับการออกข้อสอบปลายภาค ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ย.54  ซึ่งเพิ่มเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในหลักสูตรรายวิชาบังคับทุกรายวิชา ( ส่วนใหญ่เพิ่มเข้าไปทั้ง 3 ระดับ )    เมื่อปรับปรุงแล้ว ได้ออกข้อสอบในเนื้อหาเพื่อการมีงานทำนี้ด้วย  เพื่อจะนำข้อสอบที่เพิ่มนี้ไปรวมกับข้อสอบเดิมที่คัดเลือกไว้ และใช้สอบตั้งแต่ปลายภาคเรียนที่ 2/54 นี้เลย  ( ภาคเรียนที่ 2/54 นี้ ครู/จังหวัด/ภาค ไม่ต้องออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบปลายภาคในวิชาบังคับ  เพราะที่ครู/จังหวัด/ภาค ออกข้อสอบและคัดเลือกไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว มีมาก เลือกสำหรับนำมาใช้ในภาคเรียนนี้ด้วยแล้ว )

 

         2. วันที่ 20 ม.ค.55 มีครูอาสาฯ ถามผมทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า   พนักงานราชการจะครบต่อสัญญา 4 ปี ในเดือนกันยายน นี้  ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจไม่ต่อสัญญาได้ไหม

             ผมตอบว่า   กรณีการต่อสัญญาพนักงานราชการรายบุคคล จะต่อสัญญาหรือไม่ อยู่ที่คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครับ   โดยแต่ละปีจะมีการประเมินฯ 2 ครั้ง   ผลการประเมิน 2 ครั้งหลังสุดในปีงบประมาณ 2554 นี้แหละ นำมาใช้พิจารณาว่าจะต่อสัญญาอีก 4 ปีหรือไม่
             ถ้า 2 ครั้งหลังนี้ ( ช่วง ต.ค.54-มี.ค.55 กับ เม.ย.-ก.ย.55 )  ผู้บริหารให้คะแนนการประเมินฯ ต่ำกว่าระดับดี ( ต่ำกว่า 75 % ) ทั้งสองครั้ง ก็ต้องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ( คือ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ) ไม่ต่อสัญญา ครับ    ถ้า 2 ครั้งหลังนี้มีครั้งใดครั้งหนึ่งหรือทั้ง 2 ครั้ง ได้คะแนน 75 % ขึ้นไป ก็ต่อสัญญาอีก 4 ปี
             ( ถ้ายังไม่ถึงเวลาต่อสัญญา และประเมินได้คะแนนต่ำกว่า 75 % ติดต่อกัน 2 ครั้ง ก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องรอให้หมดสัญญา )

 

         3. วันที่ 23 ม.ค.55  ผู้ใช้ชื่อ IAm ThAni จาก กศน.จ.นครราชสีมา  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  คนต่างด้าวสมัครเรียน กศน.ได้ไหม

             ผมเคยตอบ 3-4 ครั้งแล้วว่า   คนต่างด้าวเรียนได้   ดูข้อมูลที่
             - ข้อ 5 ใน http://www.gotoknow.org/blog/nfeph999/404017  และ
             - ข้อ 4.1 ใน http://www.gotoknow.org/blog/nfeph999/406637?page=1&locale=en

 

         4. วันที่ 24 ม.ค.55  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด ลงข่าวคืบหน้าเรื่องการให้เรียน ป.บัณฑิต ( แต่รู้สึกจะถอยหลัง ) ว่า
             “เลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า หาก กศน.ทำรายละเอียดเสนอมาเร็วก็น่าจะสามารถนำเข้าบอร์ดคุรุสภาได้ในการประชุมเดือน ก.พ.
               ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ... ... จะมีการสำรวจความต้องการเพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอคุรุสภาต่อไป”

             ( คราวก่อนก็สำรวจไปแล้ว  จะสำรวจใหม่ทันไหมเนี่ยะ )

 

         5. วันที่ 24 ม.ค.55 นี้ ผมไปเป็นกรรมการ กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2 ชุด ( งบ อบจ. ) คือ
             1)  ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาอาชีพประจำตำบล
                  มูลค่าแห่งละ 1,267,900 บาท  จัดสรรให้ 4 แห่ง คือ กศน.ต.พระขาว อ.บางบาล, กศน.ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย, กศน.ต.ธนู อ.อุทัย และ กศน.ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก

             2)  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
                  มูลค่าแห่งละ 750,000 บาท  จัดสรรให้ห้องสมุดประชาชนใน 4 อำเภอคือ อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา, และ อ.ท่าเรือ

              ขณะนี้ อบจ. มอบตัวเงินมาไว้ที่ สนง.กศน.จ.อย.แล้ว  รวม 8,071,600 บาท  จะต้องรีบดำเนินการจัดซื้อโดยเร็ว  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับจัดสรรด้วย

 

         6. เรื่องเงินปริญญาตรี 15,000 บาท  ขณะนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ระเบียบนี้ครอบคลุม ข้าราชการ ( รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย )  ลูกจ้างประจำ  ทหารกองประจำการ  ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ
             ลูกจ้างชั่วคราวคือ ผู้ที่เบิก “ค่าจ้าง” จาก “เงินงบประมาณ” ใน “งบบุคลากร” ซึ่งมีเลขที่อัตรา และได้ค่าครองชีพอยู่แล้ว 1,500 บาท   บุคคลต่อไปนี้ไม่เข้าข่าย
             - ผู้ที่ไม่ใช่ “ลูกจ้าง”
             - ผู้ที่เบิกจาก ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เงินอุดหนุน หรือเงินอื่นที่ไม่ใช่งบบุคลากร
             - ผู้ที่เบิกจากเงินนอกงบประมาณ
             - ผู้ที่ไม่มีเลขที่อัตรา ไม่มีค่าครองชีพอยู่ก่อน

             ระเบียบนี้ยังไม่ครอบคลุมพนักงานราชการ  ซึ่ง ค.พ.ร. ( คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ) จะต้องออกประกาศเรื่องเงิน 15,000 บาท สำหรับพนักงานราชการขึ้นมาโดยเฉพาะอีกต่างหาก

             ในระเบียบกระทรวงการคลังฉบับที่ออกแล้วนี้ ระบุในข้อ 10 ว่า “ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด”   นั่นคือ  ถ้าออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพเพื่อให้รวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างเป็น 15,000 บาทแล้ว ก็เบิกจ่ายจากคลังได้เลย    ซึ่งปกติการออกคำสั่งเกี่ยวกับค่าครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด กศน. เป็นหน้าที่ของ กจ.กศน.   แต่วันที่ 24 ม.ค.55  กจ.กศน.ยังไม่ได้รับระเบียบนี้เลย มีเพียงข่าวในอินเตอร์เน็ตและสื่อมวลชน  ฉะนั้น จึงคาดว่า กว่าหนังสือราชการจะมาถึง กจ.กศน. กว่า กจ.จะออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ  ก็คงไมทันเดือน ม.ค.55  คงจะได้เงินกันในเดือน ก.พ.55

 

             อนึ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ถึงแม้ระเบียบที่ออกมาแล้วนี้ ( เพิ่มเฉพาะค่าครองชีพ ให้รวมกับเงินเดือนค่าจ้างแล้วเป็น 15,000 บาท )  จะไม่ทำให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. ครูประจำกลุ่ม ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ได้ประโยชน์   แต่ รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรีแรกเข้า เป็น 15,000 หรือ 11,680 บาท ยังไม่แน่เพราะกฎหมายยังไม่ผ่านสภาจึงยังไม่แน่นอน 100 % ( เงินเดือนล้วน ๆ 15,000 หรือ 11,680 บาท ไม่มีค่าครองชีพ ) และจะให้มีผลบังคับย้อนตั้งแต่ ม.ค.55 อีกด้วยเช่นกัน ( ปริญญาโทประมาณ 15,300-17,000 บาท ปริญญาเอกประมาณ 19,000-20,000 บาท  แต่ปริญญาโทกับปริญญาเอกยังให้มีค่าครองชีพ ไม่ใช่เงินเดือนล้วน ๆ )    ถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมา และ กศน.ยังจ่ายเงินค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพเหมือนเดิม   เขาเหล่านี้ก็จะได้เงิน 15,000 หรือ 11,680 บาทด้วย    
             ที่ผ่านมากลุ่มแผนงาน กศน. จัดสรรเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพ ( ให้เบิกค่าทำงานนอกเวลาชดเชยค่าครองชีพ )  คือ 7,940 บาท   เพิ่งจะมีตั้งแต่ เม.ย.54 เป็นต้นมาที่ไม่ได้เงินตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้น เพราะตั้งแต่ เม.ย.54 วุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเกิน 7,940 บาทไปแล้ว พวกเราก็ยังได้ 7,940 บาทอยู่

             ต้องคอยดูว่า ถ้ากฎหมายใหม่ออกมา ให้เงินเดือนล้วน ๆ ของวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเป็น 15,000 หรือ 11,680 บาทแล้ว  กลุ่มแผนงานและฝ่ายบริหารจะสามารถหาแบ่งงบดำเนินงาน กศน. มาเพิ่มให้จ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นได้หรือไม่ เป็นภาระงบประมาณที่หนักมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#พนักงานราชการ#ป.บัณฑิต#ข้อสอบปลายภาค#คนต่างด้าวเรียน

หมายเลขบันทึก: 476074, เขียน: 24 Jan 2012 @ 13:47 (), แก้ไข: 17 Jul 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 12, ความเห็น: 59, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (59)

ขอบคุณมากนะคะ...สำหรับข้อมูลต่าง ๆ(หวังไว้ว่า ครูศรช. ทุกคนก็อาจมีสิทธิ์เรื่องเงินเดือนเพิ่มขึ้นบ้างก็ยังดีนะคะ...จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป)

เขียนเมื่อ 

สรุปว่าพนักงานราชการจะได้ 15000 ไม่ครับ ถ้าได้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไร

ผมอ่านแล้วยัง งง อยู่ช่วยตอบที

"ค.พ.ร. ( คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ) จะต้องออกประกาศเรื่องเงิน 15,000 บาท สำหรับพนักงานราชการขึ้นมาโดยเฉพาะอีกต่างหาก"

ต้องคอยประกาศ ค.พ.ร.ครับ อีก 2-3 วันคงมีประกาศ ค.พ.ร.ออกมาให้พนักงานราชการได้ค่าครองชีพเพิ่ม ให้รวมกับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท

ขอบคุณอาจารย์ที่ติดตามเพื่อบอกข่าวให้คน กศน.ได้รับทราบ

  • สวัสดีค่ะ
  • ขอบพระคุณค่ะ สำหรับข่าวสารดีๆ ที่มอบให้เราชาว กศน.ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่แจ้งข่าวสารดีๆๆ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  • ขอบพระคุณมากนะค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับครู กศน.ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

อาจานครับเรื่องป บัณฑิตนี้ถ้าสำรวจอีกเอาเฉพาะคน ครูกศน.ครูศรช หรือปล่าวครับ คือผมทำงานใน สนง.จังหวัดเป็นนักวิชาการอยากเรียนด้วย

ผมว่า นักวิชาการใน สนง.กศน.จังหวัด เขาก็สนับสนุนให้เรียน ป.บัณฑิตด้วยครับ Ico48 ( 99 % ) ถ้าเขาสำรวจใหม่เราก็กรอกแบบสำรวจไปด้วย

เขียนเมื่อ 

เป็นแฟนประจำด้านข่าวสาร หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ IT จาก อาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูเอกชัย ครับ

ได้อ่านข่าวการขึ้นเงินเดือนครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการใหม่)

ก็ต้องยอมรับว่า สิ่งหนึ่งที่คาดหวังกับค่าตอบแทน 15,000.บาท

ได้อ่านอ่านรู้สึกว่าสบายใจขึ้น จะได้เมื่อไร อย่างไร แบบไหน

ตอนนี้ทำได้อย่างเดี่ยว ทำหน้าที่เราให้ในกรอบของความรับผิดชอบ

charoennamlar
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เอกชัยครับ

ผมรบกวนขอสอบถามอาจารย์หน่อยครับ ว่า Web ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถเข้าไปดูได้ ตอนนี้ใช้ Web อะไรครับ เพราะผมลองพิมพ์เข้าไปดูแล้ว www.ayutt.nfe.go.th ไม่สามารถเข้าไปดูได้เลย หรือเกิดการขัดข้องอยู่หรืออย่างไรครับ ถ้ามีข่าวสาร การประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ จะได้สามารถทราบเรื่องได้ทันเหตุการณ์ครับ ขอขอบคุณอาจารย์เอกชัยล่วงหน้าครับ

ขอบคุณครับ

เว็บนั้นแหละครับ แต่ว่าตั้งแต่น้ำท่วม ยังไม่ปกติเลย โดยเฉพาะนอกเวลาราชการเขามักจะปิดเซอร์ฟเวอร์ เข้าไม่ได้
ลองเข้าใหม่ในเวลาราชการนะครับ

ขอบคุณมากนะค่ะที่นำข่าวดีๆมาบอก และอะไรต่อมิอะไรที่ตอบให้ทราบ (ท่านถามมาเอกชัยยินดีตตอบให้ ถามมา ตอบไป ยินดีรับใช้ชาว กศน.)

charoennamlar
IP: xxx.204.166.17
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ลองเปิดเข้า Web นี้มาหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่หลังน้ำลดใหม่ๆรวมทั้งวันนี้ด้วย ทั้ง ในเวลา-และนอกเวลาราชการก็ ไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้ครับ ถ้ากรณีมีการเรียกตัวเข้าปฎิบัติงาน ในตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ จนท.จะทราบใหมครับว่าเรา ไม่สามารถอ่าน ข่าวสาร ประกาศได้ครับ หรืออีกนัยนึงคือไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ จนท.จะส่งเอกสารเรียกตัวมาที่บ้านใหมครับ ผมจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลครับผม

หลังน้ำลด บางวันผมก็เข้าได้ บางวันก็เข้าไม่ได้ แต่ปกติเขาไม่ได้เรียกตัวผ่านเว็บนั้นหรอกครับ ถ้าติดต่อไม่ได้เขาคงจะเรียกตัวทางจดหมายลงทะเบียน
( ถ้าอยากชัดเจน โทร.ไปถามที่ สนง.กศน.จ.อย. 035-242063 )

charoennamlar
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้ลายละเอียด

[email protected]
IP: xxx.53.166.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับผมสำหรับข่าวสารที่น่าลุ้นน่าติดตาม ยังงัย ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ ขอบคุณจริง ๆ ครับผม

คนทันข่าว
IP: xxx.93.195.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์มากค่ะ ดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับค่าครองชีพ นับว่าเป็นข่าวดีในเรื่องเงินเดือน อย่างน้อยก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้าง ในครั้งต่อไปถ้ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องกฏหมายการปรับเงินเดือนรบกวนอาจารย์นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป ขอบคุณค่ะ

อลัน
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

อาจารอยากสอบถามว่าครูอัตราจ้างที่อยูในโครงการเฉพาะกิจชายแดนใต้จะได้รับใหมครับ

ผมไม่ทราบว่า ครูอัตราจ้างโครงการเฉพาะกิจชายแดนใต้ มีลักษณะอย่างไร สังกัด กศน.ใช่ไหม และที่ถามว่าจะได้ไหมนี่หมายถึงจะได้ 15,000 บาทไหมใช่ไหมครับ

ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ คือมีเลขที่อัตรา และได้ค่าครองชีพอยู่แล้วไม่เกิน 1,500 บาท ก็จะได้ครับ ถ้าไม่มีเลขที่อัตราและเดิมไม่ได้ค่าครองชีพอยู่ก็ไม่ได้

ครู กศน.
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

มติครม.31/1/2555 ครม.อนุมัติปรับฐานเงินเดือน ป.ตรี ขั้นต่ำ 11,680 แล้ว บรรณารักษ์จ้าง ก็ควรที่จะปรับตามด้วย หรือไม่ก็ให้ได้รับ 9,140 เพราะทหารเกรณฑ์ ได้ 9,000 แต่บรรณารักษ์อัตราจ้าง ได้ 7,940 น้อยกว่าวุฒิ ปวช.เสียอีก อยากท่านผักไห่ส่งข้อความนี้ถึงผู้มีอำนาจบ้าง ขอคำชี้แนะในมติครม.31/1/2555 ด้วยครับท่าน

มติ ครม. นี้ ยังไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้ว เพราะเรื่องการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือน ต้องออกเป็นกฎหมายผ่านสภาฯ ถึงแม้ว่ากฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลจะผ่านสภาฯแน่ และจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55 แต่ขั้นตอนก็ต้องใช้เวลา กว่าจะออกเป็นกฎหมายและกว่ากฎหมายจะส่งมาถึง กศน. ก็อีกนาน ช่วงนี้กลุ่มแผนงาน กศน. ยังไม่พิจารณาตัวเลขเงินเดือน 11,680 บาทนี้หรอกครับ ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกฎหมายนี้ส่งมาถึง กศน. แล้ว กศน.จะพิจารณาอย่างไร

แต่ช่วงนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2555 ที่ผ่านสภาจะมาถึง กศน.แล้ว
ที่เราให้เบิก 7,940 บาท เท่าปี 2554 ไปพลางก่อนนั้น เมื่อได้งบประมาณปี 2555 คงจะปรับเปลี่ยนเพิ่มให้ครับ ( ยังไม่เกี่ยวกับยอด 11,680 บาท ) แต่ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มแผนงาน กศน. จะจัดสรรเงินเพิ่มให้เป็นเท่าไร คิดว่าประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือน ก.พ.55 ก็คงชัดเจนครับ

ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น ต้อง อ.เอกชัย กศน.ผักไห่ ยอดเยี่ยมครับผม

รับทราบค่ะ...ขอขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการตัวน้อย ๆ

ok
IP: xxx.93.217.225
เขียนเมื่อ 

ครูสอนคนพิการจะได้ 15000 บาท หรือ

จะได้ 7940 บาท กศน.ยังได้น้อยกว่า

สพฐ สพฐ ได้ 9140 จะขึ้นให้อัตราจ้าง 15000

ทำไม่รัฐบาลปรับไม่เหมือนกันครูเหมือนกัน

oo
IP: xxx.93.217.225
เขียนเมื่อ 

เบื่อจัง รัฐบาลไม่ชวยครู กศน.เลย

ครู กศน.ค่าราชกาลก็น้อย เงินเดือนยังน้อยก่วาครู

สพฐ อีก น่าเบื่อแต่ต้องทนเพราะใจรัก

มีใครเปิดดูให้ช่วยครู กศน.ด้วยเงินเดือนก็น้อย

ครูอัตราจ้างของ สพฐ. เขาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่ครูสอนคนพิการไม่ได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง จึงไม่ได้ 15,000 แต่ก็จะได้มากกว่า 7,940 บาท  จะได้เท่าไรต้องรอความชัดเจนของงบประมาณปี 2555 ก่อน

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 และ ทุก ๆ คน

ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบ
IP: xxx.49.89.103
เขียนเมื่อ 

ถ้าไม่คิดจะช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบอย่างจริงจัง

http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.6558_1_BCS_1_pdf_1

จะออกมาเพื่ออะไรครับ ? รู้ๆอยู่ว่าหน่วยงานนั้นๆกำไรก็คงไม่พอที่จะจ้างลูกจ้างมากนัก หรือออกมาเพื่อให้ความหวังลมๆแล้งๆกับลูกจ้างนอกงบ ?

หน่วยงานที่มีเงินเพิ่มค่าจ้างได้ก็มีครับ หนังสือฉบับนี้ออกมาเพื่อให้หน่วยงานที่พอจะหาเงินเพิ่มได้ไม่นิ่งนอนใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ Ico48 ครับ

ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบ
IP: xxx.49.89.103
เขียนเมื่อ 

อ.เอกชัย คับ พอรู้ไหมครับว่า เงินที่โรงเรียนจ้าง ครูเกษียรแล้วให้ทำงานต่อหรือจ้างลูกจ้างประจำให้ทำงานต่อ เป็นเงินในงบประมาณหรือนอกงบประมาณครับ ?

จ้างเหมาบริการ
IP: xxx.49.89.103
เขียนเมื่อ 

เอ่อ ขอความรู้หน่อยสิครับ จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นอัตราจ้างเงินในงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ หรือไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างอ่ะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ คุณจ้างเหมาบริการ
ไม่แน่ครับ เป็นได้ทั้งสองอย่าง แล้วแต่แต่ละแห่ง บางแห่งก็ใช้เงินงบประมาณจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตอบ คุณจ้างเหมาบริการ
การจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ไม่ใช่ "ลูกจ้าง" ครับ แต่เป็น "ผู้รับจ้าง"

บรรณารักษ์จ้างเหมา
IP: xxx.93.186.168
เขียนเมื่อ 

แล้วตกลงบรรณารักษ์จะได้เงินเดือนเท่าไรค่ะ ท่านอาจาย์ ถ้าได้เพิ่มจาก 7,940 บาท จะมีตกเบิกให้ย้อนหลังหรือปล่าว ขอบคุณมากค่ะ

เดือนนี้คงชัดเจน ไม่รู้ว่าประชุมผู้บริหารที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ 7 ก.พ.55 เขาจะพูดเรื่องนี้หรือเปล่า ( เห็นมีใครบอก ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ว่า จะให้ 8,700 บาท ตั้งแต่ ม.ค.55 )

จ้างเหมาบริการ
IP: xxx.49.89.103
เขียนเมื่อ 

สรุป จ้างเหมา จะได้เงินเดือนขึ้นก็ต่อเมื่อ ขั้นเงินเดือนใหม่ ของรัฐบาลเป็นผลใช่ไหมคับ?

แต่ทาง รร ก็สามารถที่จะไม่ขึ้นตามขั้นเงินเดือนที่รัฐกำหนดได้ถ้าไม่มีงบพอ ใช่ไหมคับ?

คุณ "จ้างเหมาบริการ" ตำแหน่งอะไร สังกัดไหนครับ  แต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน
จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานห้องสมุดของ กศน. เงินเดือนจะขึ้นเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2555 แล้ว ( จะชัดเจนปลายเดือน ก.พ.หรือต้นเดือน มี.ค.55 ) แต่ก็คงไม่ขึ้นตามขั้นเงินเดือนที่รัฐกำหนดถ้าเงินงบดำเนินงานไม่พอ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 

ต้องยินดีกับหลายๆคนที่ได้รับเงินเดือนใหม่นะค่ะ

แต่น่าเห็นใจน้องๆครูปวช.หลายๆคนที่ทำงานหนัก

แต่ได้เท่าเดิม

ให้ผ่านมติสักทีนะค่ะจะได้เท่าเทียมกันทุกคน

จ้างเหมาบริการ
IP: xxx.88.249.206
เขียนเมื่อ 

ตอบ อจ เอกชัยคับ ผมจ้าเหมาซ่อมบำรุงคอม โรงเรียนรัฐครับ สัญญาปีต่อปี ปีแรก 7940 ส่วนปีถัดมา ขึ้นให้เป็น 8500 แต่สัญญาเหลือ 6 เดือน (ผมเดาว่า เป็นเพราะเกิน 100k ต่อ ปี สัญญาจึงลดลง) และ อจ ที่ทำสัญญาบอกว่า กำไรกว่าคนอื่น ร้อยกว่าบาท ขอบคุณ อจ เอกชัย ที่ตอบคำถามนะครับ

คุณ "จ้างเหมาบริการ" เก่งคอมฯ เลยใช้ภาษาคอมฯ  ผมขอแปลให้คนอื่นเข้าใจนะ

         - 100k คือ 100,000 บาท ( ถ้าวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาเกิน 100,000 บาท จะจ้างโดยวิธีตกลงราคาไม่ได้ ต้องจ้างโดยวิธีสอบราคาให้ผู้จะรับจ้างมายื่นซองเสนอราคาค่าจ้างแข่งกัน และอาจเกินอำนาจสถานศึกษา เขาจึงลดการจ้างเหลือ 6 เดือน เพื่อให้ค่าจ้างรวม 6 เดือนไม่เกิน 100,000 จะได้จ้างโดยวิธีตกลงราคา )

         - ระหว่าง 1 เม.ย.-30 ก.ย.54 อัตราเงินเดือนปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี คือ 8,340 บาท แต่คุณได้ 8,500 บาท จึงกำไรกว่าคนอื่นร้อยกว่าบาท   ( อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.54 เป็น 9,140 บาทแล้วนะ แต่ของ กศน.ตอนนี้หลายจังหวัดยังได้กัน 7,940 บาทอยู่เลย )

จ้างเหมาบริการ
IP: xxx.27.113.99
เขียนเมื่อ 

ผมก็ไม่ได้เก่งคอมฯหรอกคับแค่พอเป็น แหะๆ แต่เป็นอย่างที่ อจ เอกชัยบอกเป๊ะเลยครับเรื่องวงเงินเกิน 100000บาท แล้วผมตามดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมา เพราะแอบสงสัยว่า ทำไมโรงเรียนถึงไม่ทำประกันสังคมให้ ถ้าอยากทำต้องไปทำเอง และการจ้างเหมาต้องอ้างอิงจากฐานเงินเดือนเก่า ดังนั้นจาก 7940 - 8xxx บาท จะไม่มีทางกระโดดไป 15000 แน่นอน ณ ตอนนี้จ้างเหมาก็ต้องหวังขั้นเงินเดือน ปตรี ที่จะปรับเป็นขั้นบรรได อาจจะได้ปรับตามสัญญาที่จ้าง ตอนนี้ก็ต้องหวังปรับเป็น 8700 หรือ 9140 ก่อน ( ผมเข้าใจตามนี้ถูกใช่ไหมคับ )

เรื่อง "ทำไมโรงเรียนถึงไม่ทำประกันสังคมให้" ขอให้อ่านที่ข้อ 1. ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว86 ( อยู่ในข้อ 1. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478002 )

         สำหรับการปรับเพิ่มค่าจ้างนั้น แต่ละแห่งไม่เหมือนกันครับ เพราะในหนังสือกรมบัญชีกลางฉบับนั้นก็บอกไว้แล้วว่าการจ้างเหมาบริการไม่จำเป็นต้องจ้างตามวุฒิการศึกษา   สำหรับ กศน.เดิมส่วนกลางก็จัดสรรเงินให้ตามวุฒิการศึกษา แต่พอเงินเดือนตามวุฒิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็ชักจะมีเงินไม่พอจัดสรรตามวุฒิแล้วครับ

ครูปวช.
IP: xxx.168.54.131
เขียนเมื่อ 

แล้วครูปวช.จะได้เงินเดือนขึ้นบ้างไหมครับ

ครู ปวช.กศน. ก็ลักษณะเดียวกับครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ
( ตอนนี้ครู ปวช. ได้เงินเดือน 7,940 บาทอยู่ใช่ไหมครับ )

เจ
IP: xxx.49.253.89
เขียนเมื่อ 

พนักงานราชการเดือน กพ นี้จะได้หมื่นห้ามั๊ยครับ

ครู ปวช
IP: xxx.172.83.254
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข่าวคราวเกี่ยวกับ คืบหน้าเรื่องการให้เรียน ป.บัณฑิต มีการสำรวจรอบสอลกันแล้วรึยังที่อื่น ที่เชียงรายยังเงียบกริบอยู่เลย ที่ไหนเริ่มสำรวจแล้ว แจ้งข่าวกันด้วยนะคะ อยากเรียนจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยที่เผยแพร่ข้อมูลให้ทราบ

ตอบ คุณเจ
         เดือน ก.พ.55 พนักงานราชการคงยังไม่ได้เงินหมื่นห้าหรอกครับ ขนาดข้าราชการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็อาจจะได้ในเดือน เม.ย.55 เลย

ตอบ ครู ปวช.
         ผมไม่ทราบความคืบหน้าเรื่องการให้เรียน ป.บัณฑิต ครับ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48

เจ
IP: xxx.49.236.171
เขียนเมื่อ 

ทำไมเขาทำงานกันช้าจัง ยังไงพนักงานราชการก็คือผู้ไต้บังคับบัญชาของเขา หัวหน้าทำแบบนี้กับผู้น้อยได้ยังไง

ครูปวช.
IP: xxx.97.171.54
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ครู ปวช.รับที่8340 ครับปรับตอนตุลา54 แล้วมีแววจะขึ้นอีกไหมครับ ถ้าขึ้นจะได้เท่ารัยครับ ไปทำงานแต่ละวันได้ข้อมูลมาไม่ตรงกันซักคน เดี๋ยวคนนั้นบอกได้เพิ่ม มั้งก็ไม่ได้ สรุป ให้ผมได้อุ่นใจทีครับ ขอบคุณครับ

ครูปวช.
IP: xxx.97.171.54
เขียนเมื่อ 

อีกคำถามครับข่าวเมื่อวาน เห็นว่า ครูเอกชน ก็ได้ปรับขึ้น15000แล้ว แล้วครูปวช. จะได้เหมือนเขาไหมหนอ

ตอบ คุณเจ
         พูดถึงเรื่องเงิน 15,000 บาท ใช่หรือเปล่าครับ ของพนักงานราชการนั้น คพร.เพิ่งประกาศเมื่อ 22 ก.พ.55 นี่เอง ยังส่งประกาศมาไม่ถึงกระทรวงต่าง ๆ เลย  ขนาดของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ระเบียบออกตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.55 ยังไม่ได้ตัวเงินเลย

ตอบ คุณครู ปวช.
         เป็นครู ปวช.กศน. ใช่ไหมครับ  ครู ปวช.กศน.จะลักษณะเดียวกับครู ศรช.ที่ไม่ใช่พนักงานราชการครับ คือไม่ได้ 15,000 บาท ( ลองอ่านในข้อ 6. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479534 )

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
IP: xxx.93.200.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคำถามที่อาจารย์ตอบคะ มีแต่ึคนพูดถึง ครู กศน.ครูศรช.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ไม่มีใครพูดถึงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจ้างเหมาเลยคะ ทำงาน กศน. 4 ปี แล้ว ตอนนี้ ยังได้เงินเดือน 7940 อยู่เลยคะงานเยอะมาก จะได้รับการพิจารณาเป็น 15000 กับเขาไหมคะ รบกวนอาจารย์หน่อยคะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจ้างเหมา มีเป็นบางแห่ง ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่มีเลขที่อัตราของกรมบัญชีกลาง ได้รับเงินค่าจ้างจากงบกรมบัญชีกลาง ( อยู่ใน 5 กลุ่มที่รัฐบาลกำหนด ) ก็จะได้ค่าครองชีพให้เป็นหมื่นห้าด้วย แต่ถ้าจ้างด้วยเงินของแต่ละหน่วยงานก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้ค่าครองชีพเป็นหมื่นห้า ส่วนจะได้ขึ้นค่าจ้างมากกว่า 7,940 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างในแต่ละแห่งครับครับ