สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. ในสัปดาห์ที่แล้ว ( 18-20 ม.ค.55 )  ผมไปร่วมปรับผังข้อสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อสอบ หลักสูตร 2551  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ   เป็นการปรับผังสำหรับการออกข้อสอบปลายภาค ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ย.54  ซึ่งเพิ่มเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในหลักสูตรรายวิชาบังคับทุกรายวิชา ( ส่วนใหญ่เพิ่มเข้าไปทั้ง 3 ระดับ )    เมื่อปรับปรุงแล้ว ได้ออกข้อสอบในเนื้อหาเพื่อการมีงานทำนี้ด้วย  เพื่อจะนำข้อสอบที่เพิ่มนี้ไปรวมกับข้อสอบเดิมที่คัดเลือกไว้ และใช้สอบตั้งแต่ปลายภาคเรียนที่ 2/54 นี้เลย  ( ภาคเรียนที่ 2/54 นี้ ครู/จังหวัด/ภาค ไม่ต้องออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบปลายภาคในวิชาบังคับ  เพราะที่ครู/จังหวัด/ภาค ออกข้อสอบและคัดเลือกไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว มีมาก เลือกสำหรับนำมาใช้ในภาคเรียนนี้ด้วยแล้ว )

 

         2. วันที่ 20 ม.ค.55 มีครูอาสาฯ ถามผมทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org ว่า   พนักงานราชการจะครบต่อสัญญา 4 ปี ในเดือนกันยายน นี้  ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจไม่ต่อสัญญาได้ไหม

             ผมตอบว่า   กรณีการต่อสัญญาพนักงานราชการรายบุคคล จะต่อสัญญาหรือไม่ อยู่ที่คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครับ   โดยแต่ละปีจะมีการประเมินฯ 2 ครั้ง   ผลการประเมิน 2 ครั้งหลังสุดในปีงบประมาณ 2554 นี้แหละ นำมาใช้พิจารณาว่าจะต่อสัญญาอีก 4 ปีหรือไม่
             ถ้า 2 ครั้งหลังนี้ ( ช่วง ต.ค.54-มี.ค.55 กับ เม.ย.-ก.ย.55 )  ผู้บริหารให้คะแนนการประเมินฯ ต่ำกว่าระดับดี ( ต่ำกว่า 75 % ) ทั้งสองครั้ง ก็ต้องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ( คือ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ) ไม่ต่อสัญญา ครับ    ถ้า 2 ครั้งหลังนี้มีครั้งใดครั้งหนึ่งหรือทั้ง 2 ครั้ง ได้คะแนน 75 % ขึ้นไป ก็ต่อสัญญาอีก 4 ปี
             ( ถ้ายังไม่ถึงเวลาต่อสัญญา และประเมินได้คะแนนต่ำกว่า 75 % ติดต่อกัน 2 ครั้ง ก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องรอให้หมดสัญญา )

 

         3. วันที่ 23 ม.ค.55  ผู้ใช้ชื่อ IAm ThAni จาก กศน.จ.นครราชสีมา  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  คนต่างด้าวสมัครเรียน กศน.ได้ไหม

             ผมเคยตอบ 3-4 ครั้งแล้วว่า   คนต่างด้าวเรียนได้   ดูข้อมูลที่
             - ข้อ 5 ใน http://www.gotoknow.org/blog/nfeph999/404017  และ
             - ข้อ 4.1 ใน http://www.gotoknow.org/blog/nfeph999/406637?page=1&locale=en

 

         4. วันที่ 24 ม.ค.55  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด ลงข่าวคืบหน้าเรื่องการให้เรียน ป.บัณฑิต ( แต่รู้สึกจะถอยหลัง ) ว่า
             “เลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า หาก กศน.ทำรายละเอียดเสนอมาเร็วก็น่าจะสามารถนำเข้าบอร์ดคุรุสภาได้ในการประชุมเดือน ก.พ.
               ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ... ... จะมีการสำรวจความต้องการเพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอคุรุสภาต่อไป”

             ( คราวก่อนก็สำรวจไปแล้ว  จะสำรวจใหม่ทันไหมเนี่ยะ )

 

         5. วันที่ 24 ม.ค.55 นี้ ผมไปเป็นกรรมการ กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2 ชุด ( งบ อบจ. ) คือ
             1)  ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาอาชีพประจำตำบล
                  มูลค่าแห่งละ 1,267,900 บาท  จัดสรรให้ 4 แห่ง คือ กศน.ต.พระขาว อ.บางบาล, กศน.ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย, กศน.ต.ธนู อ.อุทัย และ กศน.ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก

             2)  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
                  มูลค่าแห่งละ 750,000 บาท  จัดสรรให้ห้องสมุดประชาชนใน 4 อำเภอคือ อ.พระนครศรีอยุธยา, อ.ลาดบัวหลวง, อ.เสนา, และ อ.ท่าเรือ

              ขณะนี้ อบจ. มอบตัวเงินมาไว้ที่ สนง.กศน.จ.อย.แล้ว  รวม 8,071,600 บาท  จะต้องรีบดำเนินการจัดซื้อโดยเร็ว  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับจัดสรรด้วย

 

         6. เรื่องเงินปริญญาตรี 15,000 บาท  ขณะนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ระเบียบนี้ครอบคลุม ข้าราชการ ( รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย )  ลูกจ้างประจำ  ทหารกองประจำการ  ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ
             ลูกจ้างชั่วคราวคือ ผู้ที่เบิก “ค่าจ้าง” จาก “เงินงบประมาณ” ใน “งบบุคลากร” ซึ่งมีเลขที่อัตรา และได้ค่าครองชีพอยู่แล้ว 1,500 บาท   บุคคลต่อไปนี้ไม่เข้าข่าย
             - ผู้ที่ไม่ใช่ “ลูกจ้าง”
             - ผู้ที่เบิกจาก ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เงินอุดหนุน หรือเงินอื่นที่ไม่ใช่งบบุคลากร
             - ผู้ที่เบิกจากเงินนอกงบประมาณ
             - ผู้ที่ไม่มีเลขที่อัตรา ไม่มีค่าครองชีพอยู่ก่อน

             ระเบียบนี้ยังไม่ครอบคลุมพนักงานราชการ  ซึ่ง ค.พ.ร. ( คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ) จะต้องออกประกาศเรื่องเงิน 15,000 บาท สำหรับพนักงานราชการขึ้นมาโดยเฉพาะอีกต่างหาก

             ในระเบียบกระทรวงการคลังฉบับที่ออกแล้วนี้ ระบุในข้อ 10 ว่า “ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด”   นั่นคือ  ถ้าออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพเพื่อให้รวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างเป็น 15,000 บาทแล้ว ก็เบิกจ่ายจากคลังได้เลย    ซึ่งปกติการออกคำสั่งเกี่ยวกับค่าครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด กศน. เป็นหน้าที่ของ กจ.กศน.   แต่วันที่ 24 ม.ค.55  กจ.กศน.ยังไม่ได้รับระเบียบนี้เลย มีเพียงข่าวในอินเตอร์เน็ตและสื่อมวลชน  ฉะนั้น จึงคาดว่า กว่าหนังสือราชการจะมาถึง กจ.กศน. กว่า กจ.จะออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ  ก็คงไมทันเดือน ม.ค.55  คงจะได้เงินกันในเดือน ก.พ.55

 

             อนึ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ถึงแม้ระเบียบที่ออกมาแล้วนี้ ( เพิ่มเฉพาะค่าครองชีพ ให้รวมกับเงินเดือนค่าจ้างแล้วเป็น 15,000 บาท )  จะไม่ทำให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. ครูประจำกลุ่ม ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ได้ประโยชน์   แต่ รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรีแรกเข้า เป็น 15,000 หรือ 11,680 บาท ยังไม่แน่เพราะกฎหมายยังไม่ผ่านสภาจึงยังไม่แน่นอน 100 % ( เงินเดือนล้วน ๆ 15,000 หรือ 11,680 บาท ไม่มีค่าครองชีพ ) และจะให้มีผลบังคับย้อนตั้งแต่ ม.ค.55 อีกด้วยเช่นกัน ( ปริญญาโทประมาณ 15,300-17,000 บาท ปริญญาเอกประมาณ 19,000-20,000 บาท  แต่ปริญญาโทกับปริญญาเอกยังให้มีค่าครองชีพ ไม่ใช่เงินเดือนล้วน ๆ )    ถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมา และ กศน.ยังจ่ายเงินค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพเหมือนเดิม   เขาเหล่านี้ก็จะได้เงิน 15,000 หรือ 11,680 บาทด้วย    
             ที่ผ่านมากลุ่มแผนงาน กศน. จัดสรรเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพ ( ให้เบิกค่าทำงานนอกเวลาชดเชยค่าครองชีพ )  คือ 7,940 บาท   เพิ่งจะมีตั้งแต่ เม.ย.54 เป็นต้นมาที่ไม่ได้เงินตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้น เพราะตั้งแต่ เม.ย.54 วุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเกิน 7,940 บาทไปแล้ว พวกเราก็ยังได้ 7,940 บาทอยู่

             ต้องคอยดูว่า ถ้ากฎหมายใหม่ออกมา ให้เงินเดือนล้วน ๆ ของวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเป็น 15,000 หรือ 11,680 บาทแล้ว  กลุ่มแผนงานและฝ่ายบริหารจะสามารถหาแบ่งงบดำเนินงาน กศน. มาเพิ่มให้จ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นได้หรือไม่ เป็นภาระงบประมาณที่หนักมาก