เรื่อง การพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยการอบรมผ่าน ระบบ UTQ Online


เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training ในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 นั้น
บัดนี้ ระบบ e-Training พร้อมที่จะดำเนินการเปิดอบรม ในวันที่ 12 ก.พ. 2555 – 12 พ.ค. 2555

และเพื่อให้การสมัครเข้าอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ระบบ UTQ Online เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล และเลือกวิชาที่สนใจจะเข้าฝึกอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยการใช้ Username = หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ Password = หมายเลข 6 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ได้แจ้งไว้ในระบบ
ที่ http://www.utqonline.in.th

หลักสูตรที่เปิดอบรม ในปี 2555 สามารถ download ที่นี่
หากมีข้อสงสัยใดๆ ในด้านนโยบายการฝึกอบรม Click ที่นี่ เพื่อ Download รายชื่อผู้ประสานงานประจำพื้นที่ ซึ่งท่านสามารถ โทรศัพท์ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
หรือหากท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ โทรถาม Call Center หมายเลข 08-8034-0160, 08-8034-0161, 08-8034-0162, 08-8034-0163, 08-8034-0164


จึงเรียน มาเพื่อทราบ


ทีมงาน UTQ Online

 ที่มา E-mail:[email protected]

วันนี้ที่ 23  มกราคม  2555 ได้สมัครเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะอบรมในระหว่างวันที่ 12  กุมภาพันธ์ - 12  พฤษภาคม 2555 

จะบันทึกความเคลื่อนไหวในการอบรมติดตามได้ค่ะ

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เช้านี้เปิดเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี(สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๕  ได้รับข้อความจากอาจารย์เพื่อเตรียมรับการอบรมวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕ นี้