Kitty 5  มีน้ำตก  ๕  แห่ง  คือKitty 5

   
๑.      น้ำตกธารมะยม        อยู่หมู่ที่  ๑         ตำบลเกาะช้าง

๒.      น้ำตกคลองนนทรี  อยู่หมู่ที่   ๒         ตำบลเกาะช้าง

๓.      น้ำตกคลองพลู    อยู่หมู่ที่   ๔         ตำบลเกาะช้าง

๔.      น้ำตกคีรีเพชร   อยู่หมู่ที่   ๕ ตำบลเกาะช้างใต้

๕.      น้ำตกคลองหนึ่ง  อยู่หมู่ที่   ๒ ตำบลเกาะช้างใต้

 Elephant              Elephant

หมายเหตุ ภาพถ่ายแต่ละแห่งจะนำมาลงให้ดูในวันหลังนะครับ