"คนชอบอ่าน ชอบใช้ห้องสมุด" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2554

           อ่านพบข้อความจากสื่อออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมองและวิธีการพัฒนาสมอง คิดว่ามีประโยชน์และอยากนำมาเผยแผ่  [http://www.bsru.ac.th/study/decision/ex1/a1.htm] เพื่อเป็นช่องทางการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากการนำรูปภาพการใช้ห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้วในแต่ละวัน

          ในสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลไว้ว่า

รอเจอร์ สเพอร์รีและรอเบิร์ต ออร์นสไตน์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียได้รับรางวัลโนเบลในปี ค. ศ. 1972 จากการค้นพบว่าสมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือสมองซีกซ้าย (Left Hemisphere) กับสมองซีกขวา (Right Hemisphere) และแต่ละซีกมีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนี้

สมองซีกซ้าย สมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ใน เรื่องต่างๆ ต่อไปนี้  

  1. การคิดในทางเดียว ( คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
  2. การคิดวิเคราะห์ ( แยกแยะ)
  3. การใช้ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
  4. การใช้ภาษา มีทั้งการอ่านและการเขียน

  สรุปได้ว่าสมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นลักษณะ การทำงานในสายของวิชาทางวิทยาศาสตร์ ( Sciences ) เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้สมองซีกซ้ายยังเป็น ตัวควบคุม การกระทำ การฟัง การเห็น และการสัมผัสต่าง ๆ ของร่างกายทางซีกขวา

สมองซีกขวา สมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

  1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking )
  2. การคิดแบบเส้นขนาน ( คิดหลายเรื่อง แต่ละเรื่องจะไม่เกี่ยวข้องกัน)
  3. การคิดสังเคราะห์ ( สร้างสิ่งใหม่)
  4. การเห็นเชิงมิติ ( กว้าง ยาว ลึก)
  5. การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรัก ความเมตตารวมถึงสัญชาติญาณและลางสังหรณ์ต่าง ๆ

  สรุปได้ว่าสมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม อารมณ์ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานในสายของวิชาการทางศิลปศาสตร์ ( Arts ) เป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นตัวควบคุม การทำงานของร่างกายทางซีกซ้ายด้วย

           ดังนั้นการพัฒนาสมอง ในแต่ละซีก การอ่านมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างพัฒนาการมากขึ้น  ดูนักเรียนของเราสร้างพัฒนาการทางสมองด้วยการอ่านประจำวันค่ะ (ดูจากภาพ)

 

ภาพเพิ่มเติม http://www.facebook.com/media/set/?set=a.157727724332409.26449.100002855477027&type=1

คลิปแนะนำหนังสือ

ปิยะดา แพรดำ  บันทึกเล่าเรื่อง
ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้วความเห็น (0)