สวัสดีครับ  คุณครูที่ทีสอนอิสลามศึกษาที่สนใจทำแผนการสอนอิลามศึกษา เพราะครูทุกคนจะต้องเสนอแผนการสอนก่อนสอนอย่างน้อย 1  สัปดาห์ไม่ว่าจะสอนวิชาใดก็ตาม    ผมในฐานะที่ปรึกษาโรงเรียน   ได้รับการร้องขอให้ค้นหาการจัดทำแผนการสอนอิสลามศึกษา  บังเอิญเปิดอ่านพบของคุณครูฮัมดี  โรงเรียนเมืองนราธิวาสได้จัดทำไว้แบ่งปัน  ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มาก   ใครต้องการได้  file ดังกล่าว ก็ให้ คลิกที่นี่https://sites.google.com/site/khruhamdi/   ก็จะได้แผนที่ต้องการเพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 

               ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณครูฮัมดีและโรงเรียนเมืองนราธวาส  มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ครูท่านใดสนใจรายละเอียดอื่น ๆให้ติดต่อคุณครูฮัมดีโดยตรงได้