เว็บเซอร์วิสคืออะไร

เว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิสคืออะไร ความหมายเว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิสเป็นระบบซอฟต์แวร์ท ี่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการแลกเ ปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเ ตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่เว็บเซอร์วิสจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่

1. REST (REpresentational State Transfer)
การร้องขอข้อมูลจากระบบหนึ่งไปย ังอีกระบบหนึ่งใช้โปรโตคอล HTTP เท่านั้น โดยที่รูปแบบของข้อมูลอาจจะเป็น เอกซ์เอ็มแอลหรือเจซัน (JSON)

2. SOAP (Simple Object Access Protocol)
มีรูปแบบหลักการที่ชัดเจนการร้องขอจากระบบหนึ่งไปยังระบบหนึ่งโดยใช้รูปแบบของข้อมูลที่ส่งระหว่างระบบจะต้องอยู่ในรูปแบบ SOAP เท่านั้นแต่โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอาจจะเป็น HTTP หรือ SMTP หรือ FTP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)