อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  ๒๗  องศา  มีฝนตกเกือบตลอดปี  โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ระหว่างเดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม  ฝนจะตกชุกมาก  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๕,๕๐๐ – ๖,๕๐๐  ม.ม.  

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ

-  ฤดูร้อน              เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  -  เมษายน

-  ฤดูฝน                เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม - พฤศจิกายน

-  ฤดูหนาว              เริ่มตั้งแต่เดือน  ธันวาคม  -  มกราคม