การจัดการเรียนการสอนของคุณครูมีปัญหามายาวนานคือการจัดทำแผนการสอน  และในวงการศึกษาก็ไม่เคยทึปล่อยวางประเด็นนี้  อันเนื่องมาจากแผนการสอนจะกำหนดทิศทางโดยถอดออกมาจากหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้ได้ชัดเจนและตรวจสอบได้  โดยเฉพาะจะต้องตรงตามตัวชี้วัดด้วย

       สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช  ได้จัดแผนการสอนหลากหลายวิชา เราผู้สอนก์นำมาจัดเรียงให้เป็นรายคาบรายชั่วโมงได้ทันทีผมได้ค้นพบหลังจากแนะนำให้คุณทุกคนได้จัดทำแผนตามที่กล่าว  ก็ไม่ได้ที่จะแบ่งปันกับคุณครูทั่วไปให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วย จึงเลยนำมาแบ่งปันกับคุณครูที่ยังกระหายที่จะทำแผน เพราะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งพิมพ์ เพราะ มี file  เป็น word พร้อมให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ

          โปรดติดตาม download  ในบันทึกต่อจากบันทึกนี้ เนื่องจากพยายามแนบ file แต่ไมสำเร็จ

      ขอบคุณสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชที่ได้มองเห็นความสำคัญในประด็นเรื่องนี้