สคร.9 พิษณุโลก ร่วม สปสช.เขต 2 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาหน่วยบริการเหนือล่างโรคเอดส์และวัณโรค

โรคเอดส์

นายกิตติ พุฒิกานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีวิชาการสื่อสารความเสี่ยงโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรคเอดส์และวัณโรค  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพริเวอร์ปาร์ค  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมีระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในสถานบริการของรัฐที่เป็นโรงพยาบาลกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ  ในปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในระบบบริการทั้งผู้ใหญ่และเด็กมากกว่า 200,000 ราย และจากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 92,000  คน ในจำนวนนี้ประมาณ 44,500 คน เป็นผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้ เสียชีวิตอีกปีละประมาณ 12,100  คน และยังพบว่าส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อวัณโรคนั้นยังติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วย กรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่าจะประชาชนไทยจะป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 1,500 ราย และจะมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคดื้อยาอีกประมาณ 150 ราย  วัณโรคดื้อยาเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะผู้ป่วยหยุดรับประทานยาตั้งแต่ยังรักษาวัณโรคไม่หายขาด ทำให้เมื่อกลับมารับประทานยาใหม่เชื้อวัณโรคจะดื้อยา  จึงมีความเสี่ยงแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น  และการรักษาก็จะยากขึ้นตามไปด้วย  การสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพทั้งของผู้ใหญ่และเด็กให้เข้ากับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในระยะยาว  การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคและระบบการดูแลสุขภาพ  อันจะส่งผลให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในการดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และวัณโรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

             ด้าน เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลนคร  สถานพยาบาลเรือนจำและทัณฑ์สถาน  และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ราย โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันบำราศนราดูร  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์   คาดหวังให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสหสาขาวิชาชีพ  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาล ผู้ประสานงาน และสหสาขาของหน่วยบริการ  ให้มีความรู้ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค ให้ก้าวทันต่อวิทยาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อความหลัก " สวมเสื้อผ้าเพื่อปกป้องร่างกาย  สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด  แคล้วคลาดโรคเอดส์’

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_12_07_AIDSTB.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)