ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

ย้ายผู้บริหาร กศน. (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๖๑)


ขอบคุณพี่ น้องและภาคีเครือข่าย กศน.ประจวบคีรีขันธ์ (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๖๑)

ขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้องและภาคีเครือข่าย กศน.ประจวบคีรีขันธ์

ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

E-mail : lakmuang_s@yahoo.co.th

---------------------------------------------

               

                ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๑๔ ปี ตั้งแต่ผมย้ายจากจังหวัดร้อยเอ็ดมารับราชการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุยบุรี (ศบอ. กุยบุรี) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นระยะเวลา ๘ ปี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอ/อำเภอสามร้อยยอด (ศบอ. สามร้อยยอด) และเปลี่ยน เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด (กศน.อำเภอสามร้อยยอด)  เป็นระยะเวลา ๔ ปี และตำแหน่งสุดท้ายที่รับราชการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา ๒ ปี  ผมได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในทุก ๆ เรื่องในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากพี่ ๆ   เพื่อน ๆ น้อง ๆ และภาคีเครือข่าย กศน.ประจวบคีรีขันธ์ จากทุกคนด้วยดีเสมอมา  ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้  ณ โอกาสนี้

 

                เนื่องในโอกาสที่ผมสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และได้ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้  ผมจึงถือโอกาสอันสำคัญนี้ กราบขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ชาว กศน.ประจวบคีรีขันธ์ทุกคน และภาคีเครือข่าย ทุกคน ที่ให้ความกรุณาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในทุก ๆ เรื่องในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ผ่านมาครับ

 

                หากเปรียบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้กำเนิดในชีวิตการรับราชการที่ กศน. แล้วละก็ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ คงเปรียบเสมือนผู้ให้ความเจริญ ก้าวหน้าและชีวิตที่ดีงามสำหรับผมกล่าวคือ ผมได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ ได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่นี่ นี่คือเกียรติยศและรางวัลที่ผมได้รับ ตลอดจน ความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานอีกหลายเรื่องจากการรับราชการอยู่ที่ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ มีมากมายดังตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

๑. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ด้านการครองตนครองคน และครองงาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี                                                                                    

๒.  โล่รางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี ประจำปี ๒๕๕๐ รับรางวัลจากผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง          

๓.  โล่รางวัล ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี ประจำปี ๒๕๕๐ รับรางวัลจากประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี      

๔.  โล่รางวัล ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี ประจำปี ๒๕๕๐ รับรางวัลจากประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี         

๕.  โล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปี    พ.ศ. ๒๕๔๘ รับรางวัลจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

          

๖. โล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ในเขตภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รับรางวัลจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

๗. เกียรติบัตร บุคลากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นในเขตภาคกลางประจำปี ๒๕๔๖ รับรางวัลจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง               

๘.  กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามคำสั่งของ อ.ค.ก.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๙.  คณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ตามคำสั่งของ        อ.ค.ก.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐.  สถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด สำนักงาน กศน.ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๒๓๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

        

๑๑. กศน.ตำบลคลองวาฬ ได้รับการบันทึกเทปโทรทัศน์การจัดกิจกรรมดีเด่น และเป็นตัวอย่างของสถาบัน กศน.ภาคกลาง

๑๒.  กศน.ตำบลคลองวาฬ ได้รับคัดเลือกเป็น กศน.ดีเด่น ปี ๒๕๓๓ และเป็นสถานที่รับการตรวจราชการของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกอง/ศูนย์ส่วนกลาง

๑๓.  กศน.ตำบลคลองวาฬ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กศน.ตำบล ของสถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขตของทุกภาค

๑๔. ผู้แสดงกิตติมศักดิ์ VCD ละครบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๑๕. วิทยากร  รายการ “สายใย กศน.” ออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (ETV)  เรื่อง “การพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้แผนชุมชน”  (๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐)

๑๖. ผู้แทนสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ในการจัดนิทรรศการการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ฮอลล์ ๙ ห้องประชุม ๕ – ๖             อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 

๑๗. นักเขียนประจำ วารสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อบจ.ประจวบฯ

๑๘. บทความเรื่อง “ประชาสังคมเพื่อการพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง”นำเสนอในเว็บไซด์  “รากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ”  ในเว็บไซด์ www.rakbankerd.com

๑๙. การออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ รายการ “เติมปัญญาสู่สังคมไทย  ก้าวไกลกับ กศน.”  เรื่องโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง        เศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๘

๒๐. คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน. ตำบล ปี ๒๕๕๓  

 

๒๑. คณะทำงานพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ปี ๒๕๕๔

๒๒. คณะทำงานยกร่างระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔

 

นอกจากนั้นยังปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หลายคณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ที่ปรึกษาศูนย์คุ้มครอง  สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร     ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. ที่ปรึกษาโครงการ TUCAR จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผมจะไปรับราชการอยู่ที่ไหนแต่หัวใจ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ ครับ.

หมายเลขบันทึก: 469231เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2011 13:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 02:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

ขอบคุณมากครับศิริรักษ์*คนหลังเลนส์ ผ่านไประยองแวะเยี่ยมกันบ้างนะครับ.

ขอบคุณมากครับคุณ small man คงไดพบกันที่           ภาคตะวันออกครับ.

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี