ให้แก้โปรแกรม ITw, ลาในช่วงทดลองงาน, ประเมิน คอส.เป็นข้าราชการ, ได้เงินเดือนเร็ว

ในระหว่างการทดลองงาน ลาได้แค่ไหน, ต้องแก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโปรแกรม IT, ถ้ามีอัตราบรรจุมาก ถึงจะสอบแบบเก่าก็ได้บรรจุ, เดือน พ.ย.54 ได้เงินเดือนวันที่ 18 พ.ย. เดือน ธ.ค.ได้วันที่ 23 ธ.ค.54

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 พ.ย.54  ผมได้รับอีเมลจากคุณวรรณฤดี ผ่าน gotoknow.org  ถามว่า   “อยากทราบระเบียบการลาของครูผู้ช่วย ที่มีระยะเวลาทดลองราชการ 2 ปี มีสิทธิ์ลาแต่ละประเภทอย่างไรบ้าง เช่น ลาพักผ่อนได้กี่วัน วันลาสะสมได้กี่วัน”

             ตอบว่า   ถึงแม้จะอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  หรืออยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ของครูผู้ช่วย  ก็มีสิทธิ์ลาได้ตามระเบียบปกตินั่นแหละครับ  ซึ่งมีการลา 9 ประเภท รายะเอียดมาก เช่นไม่มีสิทธิลาพักผ่อนถ้าบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ 6 เดือน   ดูรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ที่   http://cddchiangrai.com/law.html
             แต่… ถ้าลานาน  ให้ขยายระยะเวลาทดลองงานออกไป  โดย
             สำหรับครูผู้ช่วย ถ้าลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เกิน 90 วัน ต้องยืดเวลาการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกไปอีกตามจำนวนวันที่ลาเกิน 90 วัน เช่นถ้าลาป่วย 100 วัน ( เกินไป 10 วัน ) ก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรวม 2 ปี กับอีก 10 วัน

             ส่วนข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพียง 6 เดือน จึงไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ( เพราะ 6 เดือนแรก ลาพักผ่อนไม่ได้ รวมทั้งครูผู้ช่วยก็ลาพักผ่อนได้เมื่อเลย 6 เดือนไปแล้ว ) และเนื่องจากมีเวลาทดลองฯน้อยถ้าลาระยะเวลานาน จนเหลือระยะเวลาทดลองฯไม่เพียงพอที่จะประเมินผลการทดลอง สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปเท่ากับระยะเวลาของการลานั้น เช่น ลาป่วย 2 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 2 เดือน  ลาคลอด ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 3 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 3 เดือน

 

         2. เนื่องจากโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศ ระบุจำนวนหน่วยกิต ม.ปลาย วิชาเลือก พต32006 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว ไว้ผิด โดยระบุว่า 3 หน่วยกิต ที่ถูกต้องคือ 2 หน่วยกิต  ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาด เช่นให้จบไปทั้งที่ยังผ่านไม่ครบหน่วยกิต และเกรดเฉลี่ยผิดพลาด    จึงขอให้เข้าไปแก้ไขในโปรแกรม ITw51 2.0 ( ทั่วประเทศ ) ม.ปลาย โดยเข้าที่เมนู 3 - 3 ( ตารางรหัส - วิชา ) แก้จำนวนหน่วยกิตให้เป็น 2 หน่วยกิต

 

         3. วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.54  คุณคำรณ ครูอาสาฯ แชทกับผม  ถามผมว่า  “ทราบข่าวมาว่า กศน.จะใช้วิธีคัดเลือกเป็นข้าราชการ โดยใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน”, “บางครั้งก็น้อยใจตนเองว่าครูอาสาฯเอาไปไว้ที่ไหน บทบาทหายไปมาก ประเมินทีหาผลงานจริงๆไม่มี”
             ผมตอบว่า   เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มครูอาสาฯที่ไปเรียกร้องกับท่าน รมต.ศธ. ให้ใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์แทนการสอบ  ผมคิดว่าถึงแม้จะบอกว่าการเลือกสรร ผอ.ยังแบ่งใช้วิธีคัดเลือกได้เลย แต่ การคัดเลือก ผอ.นั้น คัดเลือกจากข้าราชการที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะ มีระเบียบเปิดช่องให้ ( ถ้าจะเปลี่ยนจาก ผอ.อำเภอ เป็น ผอ.ภาค ก็น่าจะสั่งย้ายเอาเฉยๆได้ถ้าจะทำจริงๆ เพราะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน ) แต่นี่เป็นการเปลี่ยนประเภทจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการ ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีประเมินคัดเลือก อย่างมากก็ให้สิทธิสอบเฉพาะคนภายในแล้วก็ทำให้การสอบไม่ยากนัก
             ครูอาสาฯก็เน้นบทบาทอำนวยการในสำนักงานเหมือนข้าราชการ เรื่องสอบบรรจุมันอยู่ที่มีอัตราจะบรรจุมากแค่ไหน ที่ผ่านมาก็สอบได้กันเยอะแยะแต่มีอัตราบรรจุน้อย ถ้าเมื่อไรมีอัตราบรรจุมาก ถึงจะสอบแบบเก่าก็ได้บรรจุ

 

         4. วันที่ 14 พ.ย.54  คุณปุณนภา กศน.อ.แสวงหา ส่งไฟล์ Backup โปรแกรม ITw มาให้ผมทางอีเมล์  เพื่อดูว่าทำไมจึงลงทะเบียนซ้ำวิชาที่เคยลงทะเบียนในภาคเรียน 53/1 แต่ไม่ได้สอบปลายภาคและไม่ได้สอบซ่อม ไม่ได้
             ปัญหาเกิดจากมีผู้กรอกคะแนนสอบซ่อมให้ได้เกรด 1 ในภาคเรียน 53/1 ไปแล้ว   ( มีอยู่วิชาหนึ่ง กรอกคะแนนถูกต้อง คะแนนรวม 53 แต่เกรดเป็น 0   ให้ลองเข้าเมนูไปดู คะแนนปลายภาค - คะแนนระหว่าง - คะแนนปลายภาค สลับไปมา  เกรดอาจเปลี่ยนเป็น 1 เอง )

 

         5. เดือน พ.ย.และ ธ.ค.54 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีเลขที่อัตราอยู่กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เร็วกว่าปกติ  โดยเดือน พ.ย.จะได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.54 และเดือน ธ.ค.จะได้วันที่ 23 ธ.ค.54   ส่วนครู ปวช. ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครูประจำกลุ่ม พนักงานราชการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง นายจ้าง/ผู้จ้าง กับ ลูกจ้าง/ผู้รับจ้าง คือ แต่ละจังหวัดอาจดำเนินการไม่เหมือนกัน ( ผมว่า แม้แต่ข้าราชการ ก็อาจมีบางจังหวัดดำเนินการไม่ทัน )


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#ครูอาสาฯ#โปรแกรม itw#ลาในช่วงทดลองงาน#เงินเดือนค่าจ้าง

หมายเลขบันทึก: 468434, เขียน: 16 Nov 2011 @ 17:39 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

ขอบคุณที่ให้ความรู้และสิ่งดีๆครับ

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์มากๆครับ โดบเฉพาะเรื่องโปรแกรมใอที สามารถนำไปปรับใช้งานในหน่วยงานได้เลยครับ

คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม
IP: xxx.53.173.161
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.เอกชัย มากคะ ที่ให้ความรู้ในงานทะเบียน หนูขอปรึกษาเพิ่มเติม เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน หนูยังไม่แม่นในเรื่องหลักสูตรจากสถานศึกษาอื่นที่มาเทียบโอนผลการเรียน เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ในช่วงไหน ร่วมทั้ง หลักสูตร ปวช.ด้วย อยากทราบชื่อหลักสูตรเต็มของทุกสถานศึกษา และหนูได้พิมพิ์ชื่อเต็ม ของหลักสูตร กศน.2544 แต่พิมพิ์ไม่ครบเพราะยาว โปรมแกรม itw51 ก้ตัดคำเลย

ไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายค่ะ

ที่มาบอกให้เข้าใจมากขึ้น

ไม่ได้หวังมากมายกับการบรรจุค่ะ

ขึ้นบัญชีไว้ครั้งก่อน ๒๖๔ ก็เรียกไม่ถึง

ครั้งหลังไม่ตั้งใจสอบเพราะรู้ว่ามีโอกาสได้น้อย

และคงอีกนาน.....กว่าจะสอบได้

 

 

 

ตอบ คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม

1. ชื่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีเยอะครับ ให้ดูจากในใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่เขานำมาเทียบโอนจะดีกว่า  โดยในใบระเบียนแสดงผลการเรียนจะมีชื่อหลักสูตรที่ถูกต้องอยู่นะ เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหลักสูตรใดเริ่มเมื่อไร เปลี่ยนตอนไหน แต่เราต้องยึดชื่อหลักสูตรตามในใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่เขานำมาเทียบโอน  หลักสูตรใดที่ยังไม่มีนักศึกษานำมาเทียบโอน ก็ยังไม่ต้องพิมพ์ชื่อหลักสูตรนั้นไว้ในโปรแกรม IT

2. การคีย์ข้อมูลลงทะเบียนเรียน/เทียบโอนในโปรแกรม IT เมื่อเราเลือก "ประเภท" เป็น 1 ( เทียบโอนผลการเรียน ) ก็จะมีชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมาให้เลือก ถ้าเห็นว่าหลักสูตรที่มีให้เลือกนั้นพิมพ์ไว้ไม่ดี/ไม่ถูกต้อง ก็สามารถแก้ไขโดยการลบชื่อหลักสูตรนั้นออกไปก่อนแล้วเพิ่มใหม่ให้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีชื่อหลักสูตรที่ต้องการให้เลือก ก็ต้อง "เพิ่ม" ขึ้นใหม่

3. ในการพิม์ชื่อหลักสูตรเพิ่ม ถ้าชื่อหลักสูตรยาว ตอนนี้ให้พิมพ์ย่อให้สั้นลงไปก่อนครับ ถ้าพิมพ์เต็มแล้วยาวไม่เกินก็ให้พิมพ์เต็ม   คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม IT บอกว่า โปรแกรมรุ่นต่อไปจะขยายช่องให้พิมพ์ได้ยาวขึ้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

 • ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับข่าวสารข้อมูลดี ๆ ที่นำมาเสนอค่ะ

ขอบคุณ ผอ. Ico48 ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

ตอบ คุณครูอิ่มจิต กศน.ศรีสงคราม เพิ่มเติม
        
ตอนนี้มีโปรแกรม ITw รุ่นใหม่ที่พิมพ์ชื่อหลักสูตรที่นำมาเทียบโอนฯได้ยาวขึ้นแล้วนะครับ คือรุ่น 18 พ.ย.54 ดาวน์โหลดได้ที่บันทึกใหม่ของผม

เขียนเมื่อ 
 
  
  • ด้วยอำนาจพระพุทธบริสุทธิ์ล้ำ
   ด้วยอำนาจพระธรรมล้ำเลอค่า
   ด้วยอำนาจพระสงฆ์ทรงศรัทธา
   พร้อมกันมาอำนวยชัยปีใหม่เทอญ

 

ขอบคุณมากครับ Ico48 ขอให้อาจารย์สุขี โชคดี ตลอดปีมะโรง นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับการแก้ไข นก.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว จาก 3 เป็น 2 นก.สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะ เลยเข้าไปดู ในweb คราวนี้ กระจ่างเลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48 Ico48