สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 พ.ย.54  ผมได้รับอีเมลจากคุณวรรณฤดี ผ่าน gotoknow.org  ถามว่า   “อยากทราบระเบียบการลาของครูผู้ช่วย ที่มีระยะเวลาทดลองราชการ 2 ปี มีสิทธิ์ลาแต่ละประเภทอย่างไรบ้าง เช่น ลาพักผ่อนได้กี่วัน วันลาสะสมได้กี่วัน”

             ตอบว่า   ถึงแม้จะอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  หรืออยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ของครูผู้ช่วย  ก็มีสิทธิ์ลาได้ตามระเบียบปกตินั่นแหละครับ  ซึ่งมีการลา 9 ประเภท รายะเอียดมาก เช่นไม่มีสิทธิลาพักผ่อนถ้าบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ครบ 6 เดือน   ดูรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ที่   http://cddchiangrai.com/law.html
             แต่… ถ้าลานาน  ให้ขยายระยะเวลาทดลองงานออกไป  โดย
             สำหรับครูผู้ช่วย ถ้าลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล เกิน 90 วัน ต้องยืดเวลาการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกไปอีกตามจำนวนวันที่ลาเกิน 90 วัน เช่นถ้าลาป่วย 100 วัน ( เกินไป 10 วัน ) ก็ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรวม 2 ปี กับอีก 10 วัน

             ส่วนข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพียง 6 เดือน จึงไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ( เพราะ 6 เดือนแรก ลาพักผ่อนไม่ได้ รวมทั้งครูผู้ช่วยก็ลาพักผ่อนได้เมื่อเลย 6 เดือนไปแล้ว ) และเนื่องจากมีเวลาทดลองฯน้อยถ้าลาระยะเวลานาน จนเหลือระยะเวลาทดลองฯไม่เพียงพอที่จะประเมินผลการทดลอง สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปเท่ากับระยะเวลาของการลานั้น เช่น ลาป่วย 2 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 2 เดือน  ลาคลอด ลาเพื่อเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 3 เดือน ก็สามารถขยายเวลาทดลองฯออกไปอีก 3 เดือน

 

         2. เนื่องจากโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศ ระบุจำนวนหน่วยกิต ม.ปลาย วิชาเลือก พต32006 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว ไว้ผิด โดยระบุว่า 3 หน่วยกิต ที่ถูกต้องคือ 2 หน่วยกิต  ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาด เช่นให้จบไปทั้งที่ยังผ่านไม่ครบหน่วยกิต และเกรดเฉลี่ยผิดพลาด    จึงขอให้เข้าไปแก้ไขในโปรแกรม ITw51 2.0 ( ทั่วประเทศ ) ม.ปลาย โดยเข้าที่เมนู 3 - 3 ( ตารางรหัส - วิชา ) แก้จำนวนหน่วยกิตให้เป็น 2 หน่วยกิต

 

         3. วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.54  คุณคำรณ ครูอาสาฯ แชทกับผม  ถามผมว่า  “ทราบข่าวมาว่า กศน.จะใช้วิธีคัดเลือกเป็นข้าราชการ โดยใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน”, “บางครั้งก็น้อยใจตนเองว่าครูอาสาฯเอาไปไว้ที่ไหน บทบาทหายไปมาก ประเมินทีหาผลงานจริงๆไม่มี”
             ผมตอบว่า   เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มครูอาสาฯที่ไปเรียกร้องกับท่าน รมต.ศธ. ให้ใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์แทนการสอบ  ผมคิดว่าถึงแม้จะบอกว่าการเลือกสรร ผอ.ยังแบ่งใช้วิธีคัดเลือกได้เลย แต่ การคัดเลือก ผอ.นั้น คัดเลือกจากข้าราชการที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะ มีระเบียบเปิดช่องให้ ( ถ้าจะเปลี่ยนจาก ผอ.อำเภอ เป็น ผอ.ภาค ก็น่าจะสั่งย้ายเอาเฉยๆได้ถ้าจะทำจริงๆ เพราะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน ) แต่นี่เป็นการเปลี่ยนประเภทจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการ ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีประเมินคัดเลือก อย่างมากก็ให้สิทธิสอบเฉพาะคนภายในแล้วก็ทำให้การสอบไม่ยากนัก
             ครูอาสาฯก็เน้นบทบาทอำนวยการในสำนักงานเหมือนข้าราชการ เรื่องสอบบรรจุมันอยู่ที่มีอัตราจะบรรจุมากแค่ไหน ที่ผ่านมาก็สอบได้กันเยอะแยะแต่มีอัตราบรรจุน้อย ถ้าเมื่อไรมีอัตราบรรจุมาก ถึงจะสอบแบบเก่าก็ได้บรรจุ

 

         4. วันที่ 14 พ.ย.54  คุณปุณนภา กศน.อ.แสวงหา ส่งไฟล์ Backup โปรแกรม ITw มาให้ผมทางอีเมล์  เพื่อดูว่าทำไมจึงลงทะเบียนซ้ำวิชาที่เคยลงทะเบียนในภาคเรียน 53/1 แต่ไม่ได้สอบปลายภาคและไม่ได้สอบซ่อม ไม่ได้
             ปัญหาเกิดจากมีผู้กรอกคะแนนสอบซ่อมให้ได้เกรด 1 ในภาคเรียน 53/1 ไปแล้ว   ( มีอยู่วิชาหนึ่ง กรอกคะแนนถูกต้อง คะแนนรวม 53 แต่เกรดเป็น 0   ให้ลองเข้าเมนูไปดู คะแนนปลายภาค - คะแนนระหว่าง - คะแนนปลายภาค สลับไปมา  เกรดอาจเปลี่ยนเป็น 1 เอง )

 

         5. เดือน พ.ย.และ ธ.ค.54 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีเลขที่อัตราอยู่กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เร็วกว่าปกติ  โดยเดือน พ.ย.จะได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.54 และเดือน ธ.ค.จะได้วันที่ 23 ธ.ค.54   ส่วนครู ปวช. ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครูประจำกลุ่ม พนักงานราชการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราวตามความหมายของกระทรวงการคลัง จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง นายจ้าง/ผู้จ้าง กับ ลูกจ้าง/ผู้รับจ้าง คือ แต่ละจังหวัดอาจดำเนินการไม่เหมือนกัน ( ผมว่า แม้แต่ข้าราชการ ก็อาจมีบางจังหวัดดำเนินการไม่ทัน )