คุณธรรมจริยธรรม

1. เมตตากรุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อ

2.สร้างสมความดีและช่วยเหลือผู้อื่น

3.