การสร้างนิสัยรักการอ่าน

1.  ฝึกอ่านเป็นประจำทุกวัน

2.  รู้่จักเลือกอ่านหนังสือ

3.  รู้จักใช้ห้องสมุด

4.  จดบันทึกจากการอ่าน