หลักสูตรวิทย์กับการอ่านคิดเขียนเป็น

       สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)โดยสาขาเคมี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเคมีระดับ  ม.ปลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชปี ๒๕๕๑ นับเป็นจำนวนหลักสูตรได้ถึง ๖ หลักสูตรคือ

      หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๑๙

      หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔

      หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ )โครงสร้าง ๒

      หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓)โครงสร้าง ๓

      หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

      หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

      การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด จุดประสงค์หลักในการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. นั้น ต้องการให้ทั้งครูและนักเรียนมองเห็นความสำคัญของการทดลอง ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยงจากผลการทดลองให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการความรู้หรือแนวคิดนั้น ๆ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ก็เนื่องจากวิธีการสอน จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ตลอดรับรู้และฝึกกระบวนการเรียนรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้ใช้ในการเรียนรู้และค้นพบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้น

     ทางโรงเรียนเราได้ใช้วิธีกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์แบบทดลองบ้าง เช่น โครงงานเรื่อง สมุนไพรไล่แมลงสาบ เป็นต้น

จากนิตยสาร สสวท. ฉบับ 171 ครับ