การใช้ Much/Many/A lot of

- much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่นmuch time, much luck
-many ใช้กับคำนามนับได้ เช่น many friends, many people
- a lot of, lots of ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้พหูพจน์และนับไม่ได้ เช่น a lot of luck, a lot of friends,lots of time, lots of people

เรานิยมใช้ much/many ในประโยคคำถามและปฏิเสธ หรือใช้ a lot(of)ก็ได้เช่นกัน เช่น
We didn't spend much money. (We didn't spend a lot of money)
Do you know many people? (Do you know alot of people?)
 
ส่วนในประโยคบอกเล่ามักใช้ a lot of มากกว่า (แต่ใช้ได้ไม่ผิด)
เช่น We spent a lot of money.