การทดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

          เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

            ได้จัดให้มีการพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ณ ร.ร.เทคนิคพณิชยการ  การจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนมีการสอบวัดผลและประเมินผลนักศึกษาในวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน   ดูจากการทำใบงาน การทำแบบฝึกหัด การค้นคว้า ในแต่ละภาคเรียนกำหนดเกณฑ์ประเมินในการสอบวัดผลคือ คะแนนจากการมาเรียน การทำแบบฝึกหัด การค้นคว้า และที่สำคัญที่สุดคือการสอบกลางภาคเรียน เพื่อเป็นการดูผลจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วว่านักศึกษามีความก้าวหน้าอย่างไรจึงกำหนดให้นักศึกษา  กศน. ระดับ ม.ปลาย สอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยสอบ ๙ วิชา(วิชาบังคับ ๔ วิชา,วิชาเลือก ๕ วิชา)

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน. อ.พระนครศรีอยุธยาความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ