การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ภายนอก

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ภายนอก

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( McKinsey 7s Framwork )

 1. 1.      Staff – บุคลากรมีความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดแข็ง

1.มีการพัฒนาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 

จุดอ่อน

1.  เจ้าหน้าที่น้อย  /  รับผิดชอบงานหลายด้าน / เปลี่ยนงานบ่อย

2.  บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เฉพาะทาง หรือถ้ามีก็น้อยมาก

3.  ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้รับผิดชอบไม่ทราบขอบเขตการทำงานในกลุ่มวัยรุ่นของหน่วยงานอื่น ทำให้ขาดความเชื่อมโยงข้อมูล

     และการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

 

 1. Skill – มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน เป็นมืออาชีพ

จุดแข็ง              -- ไม่มี --

 

จุดอ่อน

 1. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา
 2. ไม่มีหลักสูตรเฉพาะทาง(วัยรุ่น)
 3. การทำงานแยกส่วน ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 4. มีความชำนาญ แต่ตีโจทย์ไม่แตก (เป็นสถาปนิก)

5.    ผู้รับผิดชอบไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร  “การพัฒนาทักษะชีวิต”

 

 1. Style – รูปแบบบริการ การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสม เช่น การสั่งการ  การควบคุม  การจูงใจ  สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร

 จุดแข็ง -- ไม่มี --

 

จุดอ่อน

 1. นโยบายไม่ต่อเนื่องและชัดเจน
 2. ผู้บริหารมีการสั่งการช่วงกลางแผน ทำการดำเนินงานล่าช้า
 3. ไม่มีการนำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลลัพธ์มาใช้  มีแต่การถอดบทเรียนของระบบการบูรณาการเท่านั้น
 4. ขาดการจัดรูปแบบการให้บริการในภาพรวม แยกส่วนการให้บริการ
 5. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่โดนใจและต่อเนื่อง
 6. สื่อนำเสนอแต่ภาพลบของวัยรุ่น
 7. การจัดบริการในลักษณะเชิงรุก ทำโดยให้ความรู้ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน จังหวัดมีการจัดทำค่ายเยาวชน โดยคัดเลือกแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมมาเข้าค่ายทักษะ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แกนนำไปขยายผลต่อในโรงเรียนแต่ไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน  ทำเฉพาะในกลุ่มนักเรียน    กลุ่มอื่นๆ ไม่ได้ทำ
 8. 4.       Shared  Value – มีค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 จุดแข็ง

 1. มี Service mind
 2. มีความซื่อสัตย์
 3. มีโครงการสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนราชบุรี (พมจ.)
 4. ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญให้งบประมาณพอประมาณ (ศอ4.)
 5. ผู้รับผิดชอบงานพร้อมที่จะทำงานและมีกำลังใจ

 

จุดอ่อน

 1. มีการกำหนดเรื่อง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ แต่การผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา ยังไม่เป็นรูปธรรม และไม่ชัดเจน
 2. มีการบูรณาการร่วมกันกับงานอื่น เฉพาะกิจกรรมในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น
 3. แยกฝ่ายการทำงาน
 4. ขาดความร่วมมือในการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร ใครรับผิดชอบอะไรก็ทำไป

 

 1. 5.      Structure – โครงสร้างองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  การแบ่งโครงสร้างงานตามความเหมาะสม  รวมถึงการควบคุม  การรวม และการกระจายอำนาจ

จุดแข็ง

 1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ

 

จุดอ่อน

1. ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหา การทำงานใช้ลักษณะการให้ประสานงาน

    ไม่มีการบูรณาการ

2. โครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบยังไม่เหมาะสม และไม่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายงานให้

     ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง แจกแจงบทบาทผู้รับผิดชอบชัดเจน

      3.  Board โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่ครอบคลุมทุกภาคีเครือข่าย (ของ พม.ตำรวจ สังคมสงเคราะห์)

4.  ขาดการประสานงานระหว่างกรม ที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

5. ขาดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในภาพรวม (มองเฉพาะเนื้องานของแต่ละองค์กร)

 

 1. 6.      System – กระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ

จุดแข็ง

1. การปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่ดี

 

จุดอ่อน

 1. กำหนดเป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด และมีการให้ระดับอำเภอหาแนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหาเอง ไม่มีการติดตามประเมินผล และไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ
 2. ทำงานตามคำสั่งเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการต่อเนื่อง
 3. ขาดการบูรณาการทุกระดับ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ขาดการวางระบบขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ขาดการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ
 4. ระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อบริการรวมถึงการส่งต่อ
 5. ไม่มีระบบคัดกรองสุขภาพวัยรุ่น

      7.   ขาดการประสานงานระหว่างกรม ที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

      8.  ขาดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในภาพรวม (มองเฉพาะเนื้องานของแต่ละองค์กร)

 

 1. 7.      Strategy – การวางแผนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนของการดำเนินงาน.

จุดแข็ง       

 1. กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคมีการกำหนดยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 2. กระทรวงมหาดไทย (พมจ.) มีศูนย์การพัฒนาครอบครัวในชุมชนและมีแผนขยายศูนย์ฯ ปีละ 10 แห่ง
 3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการจัดทำแผน
 4. มีแผนและนโยบาย มีโครงการเฝ้าระวังในระดับจังหวัด

จุดอ่อน

 1. ไม่มีการดำเนินการให้เป็นแผนยุทธศาสตร์
 2. มีการวางแผนดำเนินการ แต่ไม่มีความต่อเนื่อง
 3. ตัวชี้วัดและนโยบายในการทำงานออกมาล่าช้า
 4. ขาดการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
 5. การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการบูรณาการการทำงาน

     ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

6.  ไม่มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Searless)

      7.   การวางแผนเชิงรุกไม่มี

      8.   การแปลงแผนนโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่เข้มแข็ง ไม่ต่อเนื่อง

 

 1. 8.      Stang – สตางค์  งบประมาณ เพียงพอ  เหมาะสม

จุดแข็ง       --  ไม่มี --

จุดอ่อน

 1. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน /
 2. มีงบประมาณดำเนินการแต่ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง
 3. ไม่มีการบูรณาการด้านงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 4. จัดสรรงบประมาณให้ล่าช้า
 5. งบประมาณระดับอำเภอ ไม่ได้รับการสนับสนุน เพราะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน ส่วนใหญ่มองเรื่องโรคเป็นหลัก

 

 1. 9.      Sati – สติ  รู้ตัว  มุ่งสู่งานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

 1. ผู้รับผิดชอบงานมีความตั้งใจงานเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้ว
 2. มีความตั้งใจมุ่งสู่งานที่มีประสิทธิภาพของผู้ที่รับผิดชอบ

 

      จุดอ่อน 

 1. มีอุปสรรคมากมาย เช่น การประสานงานระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน
 2. ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 3. ขาดระบบการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)

 1. 1.      Political –  ผลกระทบจากการเมือง  การปกครอง  รวมถึงกฎหมายต่างๆ

โอกาส               

 1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ
 2. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชน

อุปสรรค

1. มีกฎหมายรองรับในบางจุดเท่านั้น

            2. ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายไม่ชัดเจน และไม่ตรงประเด็น

4.  การประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับ

5. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย

6. ขาดการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

7. การควบคุมสื่อลามกอานาจารอ่อน

8. บทลงโทษทางกม.และการบังคับใช้

 

2. Economic – ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ  ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์

โอกาส       -- ไม่มี --

อุปสรรค

1. สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

2. ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็ก

3. เด็กมีค่านิยม การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ

4. เศรษฐกิจตกต่ำทำให้วัยรุ่นขายบริการเพิ่มขึ้น

5. ผู้ปกครองไทยและครูไม่สอนเรื่องเพศให้ลูก

6. งบประมาณถูกตัดและลดลง

3. Social – ผลกระทบจากสังคม  วัฒนธรรม  สภาพความเป็นอยู่

โอกาส               

1.   ค่านิยมการรักนวลสงวนตัว

อุปสรรค

 1. เด็กขาดความปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี
 2. เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศในทางที่ไม่ดี
 3. การคบเพื่อน คนรอบข้าง สภาวะแวดล้อมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบ

4. วัตถุนิยม

5. วัฒนธรรมตะวันตก

6. ค่านิยมเรียนแบบ

7. รอบครัวแตกแยก

 

4.Technology – ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation

โอกาส

 1. สถาบันรามจิตติมีการเผยแพร่ข้อมูล สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ผ่านสื่อให้สังคมรับทราบปัญหา
 2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถทางสื่อต่าง ๆ

      อุปสรรค

 1. มีการแพร่กระจายของสื่อที่ไม่เหมาะสม
 2. เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อได้ง่าย โดยขาดการควบคุม ดูแล ที่ถูกต้อง
 3. สื่อต่างๆ  TV   DVD  การ์ตูน  Internet ทำให้วัยรุ่นมีค่านิยมพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไป
 4.  เข้าถึงสื่อเสรีได้มากขึ้น
 5. ขาดการควบคุมสื่ออย่างเคร่งครัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chokchaiasasana

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ภายนอก

หมายเลขบันทึก: 453426, เขียน: 11 Aug 2011 @ 17:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)