ผอ. / ครู และลูกจ้างประจำร.ร.ศรีพัฒนาราม บริจาคเงินตกเบิก พ.ส.ร.


บริจาคเงินพ.ส.ร.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน 

                              ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีพัฒนาราม 

 

1. นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์     ผู้อำนวยการโรงเรียน    บริจาค  8,000  บาท

2. นางมาลี   สระทอง               ครูชำนาญการ               บริจาค  6,000  บาท

3. นางเตือนใจ  พรหมจันทร์    ครูชำนาญการ               บริจาค  3,000  บาท

4. นางคณิต   หนูทอง               ครูชำนาญการ               บริจาค  3,000  บาท

5. นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง        ครูชำนาญการ               บริจาค  3,000  บาท

6. นายอนันต์  คงคืน     พนักงานบริหาร     บริจาค      500  บาท

ชื่อโครงการ                          ระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

แผนงาน                               บริหารงานวิชาการ

ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง

ระยะเวลาดำเนินการ            ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554

สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา    5

.............................................................................................................................................................

 

 

1.หลักการและเหตุผล

             เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีนโยบายเร่งรัดและต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้อย่างมีเหตุผลเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีผลต่ำกว่าเป้า  โรงเรียนจึงจัดวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้   โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ   แต่เนื่องด้วยทางโรงเรียนศรีพัฒนารามยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน   จึงต้องมีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  ของโรงเรียนศรีพัฒนาราม

 

2. วัตถุประสงค์

             2.1  ผลผลิต (Outputs)

                  1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 

2.2    ผลลัพธ์ (Outcomes)

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ  และความถนัดจากการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า

 

 3.เป้าหมาย

            3.1  ผลผลิต  (เชิงปริมาณ)

              1. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ72.62

              2. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ71.12

            3. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ76.54

            4. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกระดับชั้น

                เป็นร้อยละ76.78

           5. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ80.80

           6. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ85.37

           7. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้นเป็นร้อย

               ละ83.62

           8. ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกระดับชั้นเป็นร้อยละ73.12

 

 3.2    ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าหาความทางอินเทอร์เน็ต
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

3    โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ กิจกรรม โครงการเพื่อการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนที่ชัดเจน       จากการนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย   ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

4.โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.โรงเรียนมีระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน

 

 4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

มาตรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภาษาไทย

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้จากการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นางเตือนใจ

คณิตศาสตร์

การศึกษาเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นางคณิต

วิทยาศาสตร์

การศึกษาเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นางเกษเกล้า

ภาษาอังกฤษ

ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นางอาภรณ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษาเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นาง

ต่วนจันทิมา

สุขศึกษาและพลศึกษา

การศึกษาเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

ส.ต.ต.กิตติ

ศิลปะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ   โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดปี

นางเกษเกล้า

(ชั้น ป.1 ,ป.2 ป.3, ป.4 )

นางเตือนใจ

       (ชั้น  ป.5)

นางคณิต 

       (ชั้น ป.6 )

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ฝึกให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและนำเสนอผลงานได้

ตลอดปี

ครูประจำชั้น

ทุกชั้น

 

 

5. งบประมาณ

  -  งบประมาณ  -   

 

6. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต

   นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2553

 

ตรวจสอบ

 

ปพ. 5

ผลลัพธ์

   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยตามเกณฑ์

 

ตรวจสอบ

 

ปพ. 5

 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

 

 

 

                                                             

 

 

ลงชื่อ .................ผู้เสนอโครงการ

     (นางเกษเกล้า    ขวัญหม้ง)

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

 

ลงชื่อ............................ผู้เห็นชอบโครงการ

     (นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม

 

 

หมายเลขบันทึก: 452313เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2011 10:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2014 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท