บทสวดมนต์


ทำดีต้องอดทน แม้ผจญกับปัญหา ความดีไม่ลดค่า ต้องรักษาไว้อย่างเกลือ

บทสวดมนต์

วิธีสวด

            ให้เริ่มสวดตั้งแต่บทบูชาพระรัตนตรัย  เพียง  ๑  จบ  จากนั้นให้สวด  บทอิติปิโส  เท่าอายุ  บวกด้วย  ๑  เสร็จแล้วให้แผ่เมตตา  แล้วให้แผ่ส่วนกุศล  เสร็จแล้วจึงอธิษฐานตามสิ่งที่ปรารถนา  จากนั้นจึงสวดพระคาถาชินบัญชร

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยา  (มิ)  มะ

อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยา  (มิ)  มะ

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยา  (มิ)  มะ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ)

สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง  นะมามิ  (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ  (สวด  3  จบ)

ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ  พุทธัง,  สัพพะ  เมโทสัง,  ขะมะถะเม  ภันเต

วันทามิ  ธัมมัง,  สัพพะ  เมโทสัง,  ขะมะถะเม  ภันเต

วันทามิ  สังฆัง,  สัพพะ  เมโทสัง  ขะมะถะเม  ภันเต

ไตรสรณคมน์

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ                                   

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ถวายพรพระ  (อิติปิ  โสฯ)

(พุทธคุณ)

อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมา  สัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทูอะนุตตะโร 

  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ(พุทธคุณ)

  สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก

โอ  ปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ  (ธรรมคุณ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อุชะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิอัฏฐะ  ปุริสะ

ปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ  (สังฆคุณ)

ชัยมงคลคาถา  (พาหุงฯ)

          พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง  ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง  ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิตะวามุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง  เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ  สุทารุณันตัง  ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง  อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

      กัตตะวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา  จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ  สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตันเตชะสา
 ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง  วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง  ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง  ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมา ปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา  มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง  พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง  ญาณาคะเทนะวิธินา ชิตะวามุนินโท ตันเตชะสภะวะตุ  เม*  ชะยะมังคะลานิ

          เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที  หิตวานะ  เนกะวิวิธานิ 3จุปัททะวานิโมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ

ชัยปริตร  (มหากาฯ)

          มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินัง  ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา  ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง  เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ  เม*  ชะยะมังคะลังฯ

          ชะยันโตโพธิยา  มูเล  สักยานัง  นันทิ  วัฑฒะโน  เอวัง  อะหัง  วิชะโย  โหมิ***  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล  อะปะราชิตะ  ปัลลังเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร  อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติฯ  สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง  สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง 
พรัหมะ***  จาริสุ  ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง  ปะณีธีเต  ปะทักขิณา  ปะทักขิณานิ  กัตวานะ  ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณฯ

          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ  เม*ฯ

          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ  เม*ฯ

          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทาโสตถี  ภะวันตุ  เม*ฯ

อิติปิ  โส  เท่าอายุ

          อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ

ให้สวดเกินอายุ  ๑  จบ  เช่น  อายุ  ๔๒  ปี  ต้องสวด  ๔๓  จบ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

          อะหัง  สุขิโต  โหมิ                 ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

          นิททุกโข  โหมิ                       ปราศจากความทุกข์

          อะเวโร  โหมิ                          ปราศจากเวร

          อัพยาปัชโฌ  โหมิ                  ปราศจากอุปสรรค  อันตรายทั้งปวง

                อะนีโฆ  โหมิ                          ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

          สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ     มีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

          สัพเพ  สัตตา                          สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิดแก่เจ็บตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

      อะเวรา  โหนตุ                       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

          อัพะยาปัชฌา  โหนตุ             จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

          อะนีฆา  โหนตุ                       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

          สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ    จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 บทแผ่ส่วนกุศล

          อิทัง  เม  มาตาปิตูนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  มาตาปิตะโร     ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า  ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

          อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย                 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า  ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

          อิทัง  เม  คุรูปัชฌายาจริยานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  คุรูปัชฌายาจริยา             ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า  ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

          อิทัง  สัพพะเทวะตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เทวา  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

          อิทัง  สัพพะเปตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เปตา      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

          อิทัง  สัพพะเวรีนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เวรี            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

                อิทัง  สัพพะสัตตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  สัตตา   ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

          ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า  ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้  ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ  ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม  ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้  แล้วโปรดอโหสิกรรม  และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า  ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ.

 

*************************

แล้วอธิษฐานจิต

*************************

 

พระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ  (สวด  3  จบ)

ปุตตะกาโม  ละเภ  ปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง

อัตถิ  กาเย  กายะญายะ  เทวานัง  ปิยะตัง  สุตตะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ

มะระณัง  สุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโม  พุทธายะ

ชะยาสะนาคะตา  พุทธา                           เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง                              เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย  พุทธา                          อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง                          มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา.

สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                    พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง                          อุเร  สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ                             สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง                     โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก.

ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง                            อาสุง  อานันทะราหุโล

กัสสะโป  จะ  มะหานาโม                        อุภาสุง  วามะโสตะเก.

เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง                            สุริโยวะ  ปะภังกะโร

นิสินโน  สิริสัมปันโน                              โสภิโต  มุนิปุงคะโว.

กุมาระกัสสะโป  เถโร                              มะเหสี  จิตตะวาทะโก

โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง                       ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร.

ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ                            อุปาลี  นันทะสีวะลี

เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา                            นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ.

เสสาสีติ  มะหาเถรา                               วิชิตา  ชินะสาวะกา

เอเตสีติ  มะหาเถรา                                   ชิตะวันโต  ชิโนระสา

ชะลันตา  สีละเตเชนะ                              อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา.

๑๐

ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ                             ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ                           วาเม  อังคุลิมาละกัง.

๑๑

ขันธะโมระปะริตตัญจะ                            อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ                            เสสา  ปาการะสัณฐิตา.

๑๒

ชินะ  นานาวะระสังยุตตา                         สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา                              พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓

อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ                     อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ                 สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร.

๑๔

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                    วิหะรันตัง  มะหี  ตะเล

สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะภา.

๑๕

อิจเจวะมันโต                         สุคุตโต  สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                         ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                       ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                       ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ.

หมายเลขบันทึก: 451684เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2011 21:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สาธุครับ สวดมนต์ทั้งหมดวันละ 9 จบ

แค่นั้นแหละครับ พอเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท