กติกาฟุตบอล 7 คน (ใหม่)

คมชอล์ก
กติกาฟุตบอล 7 คน (ใหม่)

 

 

กติกาฟุตบอล 7 คน 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

          ฟุตบอล 7 คน เป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากฟุตบอล 11 คน เพื่อความสะดวกในการเล่นและการจัดการแข่งขัน ราวปี 2535 ผู้เขียนได้ไปขอกติกานี้มาจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นกระดาษโรเนียวเก่า และ กรอบมาก เจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่มีใครเขานิยมเล่นกัน ผู้เขียนได้นำมาดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสนามโรงเรียนที่ผู้เขียนสอนอยู่ และได้ใช้ฝึกสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา และได้นำไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย นำไปสอนนักเรียน จากนั้นได้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ปรากฏว่าได้รับความนิยมมาก ขยายไปสู่ระดับเยาวชนและประชาชน ต่างอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เขียนได้ รับการสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา อยู่เสมอประกอบกับได้รับการขอร้องจาก ผู้ตัดสินฟุตบอล คณะครูพลศึกษา และ กกท.จังหวัดกำแพงเพชร ว่าให้พิมพ์เผยแพร่ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ แข่งขันต่อไป

            อย่างไรก็ตาม อาจารย์ภิรมณ์  อั๋นประเสริฐ ประธานผู้ตัดสินฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าฟุตบอล 7 คน ไม่ได้รับการรับรองจาก FIFA ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเกมชนิดหนึ่ง กติกาสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทและความเหมาะสมของท้องที่นั้น ๆ

            กติกาฟุตบอล 7 คนเล่มนี้ ประกอบไปด้วย กติกาว่าด้วย ขนาดสนาม จำนวนผู้เล่น ผู้ตัดสิน และตัวอย่างเอกสาร เกี่ยวกับการจัดฟุตบอล  ขอให้ผู้ได้รับเอกสารนี้ช่วย เผยแพร่กติกานี้ ต่อๆไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลของเรา
(สามารถ Download เอกสารได้ที่ www.gotoknow.org/blog/komchalk/208560)

 

                        นายพรชัย  นทีประสิทธิพร

ครูบำนาญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ปรับปรุง 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระบัญ  

 

          คำนำ

            แผนผังสนามฟุตบอล 7 คน                                                                                 1

            ขนาดสนามฟุตบอล 7 คน                                                                                    1

            จำนวนผู้เล่น                                                                                                      2

            ผู้ตัดสิน                                                                                                             2

            ตัวอย่างระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน                                                               3

            ตัวอย่างใบสมัคร                                                                                                 6

            ตัวอย่างใบเปลี่ยนตัว                                                                                           7

            ตัวอย่างใบส่งรายชื่อ                                                                                            8

            ตัวอย่างแผงรูป                                                                                                   9

            ตัวอย่างแบบบันทึกผลการแข่งขัน                                                                          10

            ตัวอย่าง ลูกเล่น การจัดฟุตบอล                                                                            11

            ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดฟุตบอล                                                        12

            ผลงานของครูพรชัย                                                                                            13

 

 

 

 

 

แผนผังสนามฟุตบอล 7 คน

 

 

 

ขนาดสนาม

1.  ขนาดสนาม  กว้าง 40 เมตร   ยาว  60  เมตร อาจยืดหยุ่นได้

2.  จุดโทษ ระยะห่างเส้นประตู  7  เมตร  และมีรัศมี  4 เมตร

3.  ขนาดประตู   สูง 2 เมตร  กว้าง  4  เมตร

4.  วงกลมกลางสนาม รัศมี 4 เมตร

5.  เขตประตู กว้าง 3 เมตร ยาว  10 เมตร

6.  เขตโทษ กว้าง 9  เมตร  ยาว 22 เมตร

7.  เส้นโค้งมุมสนามรัศมี 0.50  เมตร

8.  การตั้งกำแพงต้องห่างจากจุดเกิดเหตุ  7 เมตร

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เล่น  

1.    ผู้เล่นแต่ละทีม  มีจำนวน  7  คน  ตัวสำรอง 5 คน

2.    การเปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนได้  3 คน

3.    ไม่มีการล้ำหน้า

4.     การเตะจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะให้เตะโทษ ณ จุดเตะโทษทีม ละ 3 คน

5.    เวลาแข่งขันครึ่งละ10 - 20 นาที ตามความเหมาะสมของอายุผู้เล่น  และพัก   ระหว่างครึ่ง 5  นาที

 

ผู้ตัดสิน

1.             ผู้ตัดสินจะมี 1 หรือ 2 คนก็ได้

2.             ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ทำหน้าที่บันทึก ผลการแข่งขัน ตามแบบที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

 

“ ชื่อรายการแข่งขัน...............................”

ประจำปี พ .ศ. 255……..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ชื่อรายการแข่งขัน...............................”  ” ประจำปี พ.ศ. 255… เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน ไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1   ผู้จัดการแข่งขัน

          สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล...........................อำเภอ.......................จังหวัด..................

 

ข้อ 2 ประเภทการแข่งขัน

2.1  ประเภทประชาชนชายทั่วไป

2.2  ประเภทเยาวชนอายุไม่เกืน 15 ปี (เกิด พ.ศ...............)

 

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตตำบล.......................

 

ข้อ 4 การสมัครเข้าแข่งขัน

4.1. ให้ทีมหนึ่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 12 คน

4.2. นักกีฬาผู้หนึ่งมีสิทธ์ส่งรายชื่อ เข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากมีชื่อซ้ำซ้อน

กัน ให้พิจารณาการแข่งขันครั้งแรกเป็นการถูกต้อง

4.3. ให้แต่ละทีม ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ตามแบบที่คณะกรรมการจัดให้

 

ข้อ 5 ค่าสมัคร

5.1   ประเภทประชาชนชายทั่วไป                          จำนวน  1,000  บาท

5.2  ประเภทเยาวชนอายุไม่เกืน 15 ปี                    จำนวน    500  บาท

 

ข้อ 6 กำหนดการแข่งขัน การจับสลากแบ่งสาย และสนามแข่งขัน

6.1  แข่งขันระหว่างวันที่........ถึง...........เดือน.......................พ.ศ...................

6.2 ทำการจับสลากแบ่งสาย ณ.ห้องประชุม อบต......................วันที่.....................................เวลา...............

6.3 สนามแข่งขัน สนามกีฬาโรงเรียน...................................ตำบล....................................อำเภอ................................... จังหวัด.................................................

 

ข้อ 7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

7.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ครึ่งละ 20 นาที

7.2 พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที

 

ข้อ 8 ชุดแข่งขัน

8.1 ชุดแข่งขันให้แต่ละทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 1 ชุด

8.2 ให้ระบุสีของชุดแข่งขันในใบสมัคร

8.3 ให้แต่ละทีมแต่งกายเข้าแข่งขันเหมือนกันทุกคน ยกเว้นผู้รักษาประตูให้ ใช้สีเสื้อ

แตกต่างกับผู้เข้าแข่งขันอื่น แต่จะต้องไม่คล้ายกับคู่แข่งขัน

8.4 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคู่แข่งขันคล้ายกัน ให้ตัดสินโดยให้ทีมที่มีชื่อทีหลัง เป็นทีม

เยือน ต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นสีอื่น

8.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหัวหน้าทีม จะต้องติดเครื่องหมายที่คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันเตรียมไว้ให้ที่แขนเสื้อด้านซ้าย

8.6 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใส่ถุงเท้ายาว และสนับแข้ง ตลอดการแข่งขัน หากไม่มี

กรรมการผู้ตัดสินจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในนัดนั้นๆ

 

ข้อ 9 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

9.1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

9.2. ให้ผู้แข่งขันรายงานตัวโดย ใส่หมายเลขตรงกับหมายเลขประจำตัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

ในแบบการแข่งขันก่อนกำหนดเวลาแข่งขัน

9.3  หากทีมมาช้ากว่าเวลาการแข่งขัน 10 นาที ให้ปรับทีมนั้นแพ้ในนัดนั้น

9.4. ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน หรือมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่า 7 คน เมื่อถึง

กำหนดเวลาแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามกำหนด

9.5. ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันตามเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผลจากการแข่งขันที่

กำลังดำเนินอยู่ ให้ปรับเป็นแพ้

9.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้อง

ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

9.7 การสะสมใบเหลือง – แดง มีผลตลอดการแข่งขัน ไม่มีการยกเลิก

9.8 การปรับโทษ ใบเหลือง 2 ใบ หมดสิทธิ์ลงสนามในนัดถัดไป 1 นัดใบแดง 1 ใบ หมดสิทธิ์ลงสนามในนัดถัดไป 1 นัด

9.8 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น เปลี่ยนตัวได้ 3 คน  ผู้ที่เปลี่ยนออกแล้ว จะกลับลงไปเล่น อีกไม่ได้

9.9 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับการตัดสิน ของผู้ตัดสินในการแข่งขัน การตัดสินของผู้

ตัดสินในระหว่างการแข่งขัน ถือเป็นถูกต้อง จะประท้วงหรืออุทธรณ์มิได้

            9.10  การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเงินประกันการประท้วงจำนวน 500 บาท หากผลการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้

 

ข้อ 10 กรรมการตัดสิน

ใช้ผู้ตัดสินของชมรมผู้ตัดสินฟุตบอล จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข้อ 11 ลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน

              ใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 5 ยี่ห้อ...................แบบ..............

 

ข้อ 12  รางวัล

            12.1   ทีมชนะเลิศ ได้ถ้วยเกียรติยศ            พร้อมเงินรางวัล             5,000  บาท

            12.2   ทีมรองชนะเลิศ ได้ถ้วยเกียรติยศ     พร้อมเงินรางวัล              2,500 บาท

            12.3   ทีมอันดับ 3 ได้ถ้วยเกียรติยศ            พร้อมเงินรางวัล             1,500 บาท

            12.4   รางวัล นักฟุตบอลยอดเยี่ยม           ได้ถ้วยเกียรติยศ

            12.5   รางวัล ดาวซัลโว                           ได้ถ้วยเกียรติยศ

            12.6   รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม            ได้ถ้วยเกียรติยศ

 

ข้อ 13  หากมีปัญหาใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 

หมายเหตุ 

การติดต่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่ คุณ.............................................โทร............................... E- mail……………………………..หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ตัวอย่างใบสมัคร 

 

ใบสมัคร  

 

ฟุตบอล 7 คน บางพาน คัพ  ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่  2

 

                ข้าพเจ้าชื่อ........................................................  อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ตำบล...............................อำเภอ.......................................จังหวัด....................................... ผู้จัดการทีมฟุตบอล (ชื่อทีม)....................................... โทรศัพท์............................มีความสนใจสมัครเข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน บางพาน คัพ ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่  2 ดังนี้

 

          c   นักเรียนชายไม่เกินชั้น ป.6  (รับ 6 ทีม )

          c   นักเรียน หญิง ไม่เกินชั้น ม.3  (รับ 6 ทีม)

          c   นักเรียน ชาย ไม่เกินชั้น ม.3  (รับ 12 ทีม )

          c   ประชาชนทั่วไป   (รับ 12 ทีม )

          c   อาวุโส  ช่วงอายุ 35 – 45 ปี และ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป ลงได้ช่วงอายุละ 3 คน (รับ 6 ทีม)

 

 หมายเหตุ       1.  ทีมนักเรียนชั้นใด ๆ หมายถึงนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษา 2552

                       2. ขีดเครื่องหมาย  aลงในช่อง c ที่ต้องการ

                  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้จ่ายค่าสมัครมาแล้วเป็นเงินจำนวน.......................บาท

 

 

ลงชื่อ........................................................

       (................................................)

       หมายเลขโทรศัพท์............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 

ทีม………………………………………………............

 

หมายเลข 

ออก 

 

หมายเลข 

เข้า 

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ฝึกสอน

................................................................................................................................................................................

ใบเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 

ทีม………………………………………………............

 

หมายเลข 

ออก 

 

หมายเลข 

เข้า 

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ฝึกสอน

................................................................................................................................................................................

ใบเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตบอล 

ทีม………………………………………………............

 

หมายเลข 

ออก 

 

หมายเลข 

เข้า 

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ฝึกสอน

                        .................................................................................................................................................................

ตัวอย่าง ใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 7 คน 

ใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล  

 

รายชื่อนักฟุตบอลทีม......................................................     ประเภท..............................................................

สีเสื้อ.................................      สีกางเกง................................สีถุงเท้า.........................

แข่งขันวันที่..........................................................   กับทีม................................................................................

หมายเลข 

ชื่อ 

P

S

N

หมายเหตุ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   P = ผู้เล่นตัวจริง                                S = ผู้เล่นสำรอง                    N = ผู้เล่นที่ไม่ทำการแข่งขัน

 

หัวหน้าทีม..................................................................           ผู้ฝึกสอน...........................................................................

ผู้จัดการทีม..................................................................

 

 

 

 (ตัวอย่างแผงรูป )แผงรูปนักกีฬาฟุตบอล 7 คน

ทีม...........................................ประเภท..................................

1. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

2. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

3. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

4. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

 

 

 

 

 

5. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

6. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

7. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

8. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

 

 

 

 

 

 

9. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

10. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

11. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………

12. ชื่อ……………………………….

     สกุล………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................                           ลงชื่อ........................................                       

(.......................................................)                           (...................................................)

               ผู้จัดการทีม                                                                     ผู้ฝึกสอน

 

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการแข่งขัน  

ฟุตบอล 7 คน  เขาแก้ว มุทิตาจิต คัพ ครั้งที่ 16  

25 -26 กันยายน 2553 

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.......................... 

คู่ที่..........       ประเภท................  

 

ทีม....................................... สีเสื้อ............... 

 

ทีม....................................... สีเสื้อ............... 

ผู้ยิงประตู

ผู้ยิงประตู

ใบเหลือง

ใบเหลือง

ใบแดง

ใบแดง

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ผลการยิงลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะ

ผลการยิงลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะ

ผู้ตัดสินที่ 1

ผู้ตัดสินที่ 2

 

คู่ที่..........       ประเภท................  

 

ทีม....................................... สีเสื้อ............... 

 

ทีม....................................... สีเสื้อ............... 

ผู้ยิงประตู

ผู้ยิงประตู

ใบเหลือง

ใบเหลือง

ใบแดง

ใบแดง

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ผลการยิงลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะ

ผลการยิงลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะ

ผู้ตัดสินที่ 1

ผู้ตัดสินที่ 2

 

 

 

ลูกเล่น การจัดการแข่งขัน  

1.       จัดแข่งขันวันละหลาย ๆคู่ (ประมาณ 10 คู่ ต่อ 1 สนาม) มีทั้งประเภทเยาวชนและประชาชน  เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคัก

2.      จัดให้ประเภทเด็กและเยาวชนให้แข่งในช่วงเช้า คู่แรก เริ่มประมาณ 09.00 น.

3.      ปรับกติกาการเปลี่ยนตัว เป็นแบบ ฟุตซอล เพื่อให้นักฟุตบอลตัวสำรองได้ลงแข่งขันด้วย

4.      รอบแรกควรจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย ๆละ 3 ทีม เอาทีมอันดับ 1 และ 2 เข้ารอบ (หลีกเลี่ยงการจัดแบบน็อกเอาว์ เพราะแพ้แล้วตกรอบเร็ว ไม่คุ้มกับการลงทุนทำทีม)

5.      หาคนพากษ์ที่มีความรู้ในกติกาอย่างแท้จริง ถ้ามีมุกตลกยิ่งดี  และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  ไม่กล่าวคำหยาบคาย  รู้จักปลอบใจทีมที่พ่ายแพ้

6.      ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันบ่อย ๆ

7.      อาจจัดให้มีการทายผลการแข่งขัน ชิงรางวัล

8.      อย่าลืมเด็กเก็บบอล มีค่าตอบแทน เป็นเงิน เสื้อ และอาหารการกิน

9.      ดูแลกรรมการด้านอาหารกลางวัน หรื่อกาแฟ (ห้ามเสริฟเหล้า เพราะกีฬาต้องปลอดเหล้า)

10.  ให้เกียรติผู้นำหมู่บ้าน / ท้องถิ่น โดยเชิญเป็นประธานการแข่งขัน / มอบรางวัล

11.  บอกแม่ค้าให้เข้ามาขายอาหาร ใกล้ ๆ สนาม เพื่อบริการนักกีฬา บรรยากาศจะคล้าย ๆงานวัด

12.  อย่าลืมคนจัดเก็บสัมภาระ ทำความสะอาด หลังการแข่งขัน

13.  ให้คณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อ สร้างทีมงาน ให้สืบสานต่อไป

14.  มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการจัดฟุตบอล ปรึกษาได้ที่ ชมรมฯ ผู้ตัดสินฟุตบอลกำแพงเพชร หรือ ครูเป้า  โทร. 08 – 6209 - 2610

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดฟุตบอล 

1.       ค่าเงินรางวัล + ถ้วย                                                 25 %

2.      ค่าตัดสิน                                                                 20 %

3.      ค่าดำเนินการ

3.1  ค่าอุปกรณ์ ลูกฟุตบอล                                          15 %

3.2  ค่าพิธีการเปิด – ปิด                       &nb

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟุตบอล 7 คน

คำสำคัญ (Tags)#ฟุตบอล 7 คน#คมชอล์ก

หมายเลขบันทึก: 451619, เขียน: 30 Jul 2011 @ 14:38 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติมน่ะค่ะ

Viole
IP: xxx.68.105.95
เขียนเมื่อ 

ลูกฟรีคลิกหน้าเขตโทษ ปรากฏว่าผู้เล่นกองหน้าฝ่ายที่ได้เตะฟรีคลิกเข้าไปหาผู้รักษาประตูแล้วให้ตัวคอยประกอบผู้รักษาประตูบังไม่ให้มองเห็นคนยิงฟรีคลิกผิดมั้ยครับ