ทำเนียบนักศึกษา นศส.ศธ รุ่น ๑

ทำเนียบผู้เข้ารับการพัฒนา

หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  

รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กลุ่มแควใหญ่

  

ประธานกลุ่มแควใหญ่ 

 

นายวินัย  ทองรัตน์

Mr.Winai  Thongrat

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

โทร. 081-8926993

E-mail : Trang1.go.th  

 

 

 

  

นายนิเวศน์   อุดมรัตน์   

Mr.Nivate Udomratana

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

โทร. 081-8862575 

E-mail : [email protected]

 

  

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

Mr.Kawinkiat  Nonthapala

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

โทร. 081-9992532, 081-7252087

E-mail : [email protected]

 

  

นายไพรัช   แสงทอง 

Mr.Phairat Saengthong

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โทร. 081-6983378 

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายสมศักดิ์   ชอบทำดี 

Mr.Somsak Chobtumdee

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โทร. 081-7903929

E-mail : somsak [email protected]

 

  

นายสุเทพ  บุญเติม

Mr.Sutep Boonterm

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร. 089-9442575

E-mail : [email protected]

 

  

นางจำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์

Mrs.Chamnong Chamchantharawong

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 081-4821701

E-mail : [email protected]

 

  

นางวิภารัตน์   รัตนเลิศนาวี    

Mrs.Wiparat Ratanalerdnavee

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 081-8554397 

E-mail : [email protected]

 

  

นายนิธิพงศ์  ดวงมุสิก

Mr.Nithipong Duangmusik

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 081-9210176

E-mail : [email protected]

 

  

นายสมทบ   กรดเต็ม

Mr.Somthop Krottem

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพัทลุง

โทร. 081-8972211

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายคเชนทร์   มะโนใจ

Mr.Kachen  Manojai

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน

โทร. 081-8851977

E-mail : [email protected]

 

  

นายธีระศักดิ์   จรัสศรีวิสิษฐ์  

Mr.Theerasak Charassrivisist

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานภาค10

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

โทร. 081-1747930

E-mail : [email protected]

  กลุ่มแควน้อย

 ประธานกลุ่มแควน้อย 

นายแดนไทย   เจริญ     

Mr.Danthai Chareon

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกาญจนบุรี

กรมราชฑัณฑ์

โทร. 087-1561114

E-mail : [email protected]

 

  

นายมานะ  สินธุวงษานนท์   

Mr.Mana Sinthuwongsanont

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โทร. 081-8791850

E-mail : [email protected]

 

  

นายปัญญา  แก้วเหล็ก

Mr.Panya Kaewlex

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

โทร. 089-9003232

E-mail : [email protected]

 

  

นายโกวิท  เพลินจิตต์         

Mr.Kowit  Ploenchit

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 

โทร. 085-4682772

E-mail : [email protected]

 

  

นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา      

Mr.Chookiat  Wisetsena

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โทร. 081-2666558

E-mail : [email protected]

 

  

นายสำเริง กุจิรพันธ์

Mr.Samrueng Kujirapan

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 089-8148121

E-mail : [email protected]

 

  

นางจินตนา มีแสงพราว

Mrs.Jintana Meesaengphrao

ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 084-7009854

E-mail : [email protected] 

 

  

นายประวิตร  ทับเที่ยง

Mr.Pravit  Thapthiang

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง

โทร. 081-8943470

E-mail : [email protected]

 

  

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์    

Miss Nopkanok Burutnantana       

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม

โทร. 081-8734525

E-mail : [email protected]

 

  

นายสุรพงษ์   จำจด

Mr.Surapong Jumjod

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี

โทร. 081-9424432

E-mail : [email protected]

 

  

นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

Mr.Disakul Kasemsawas

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 081-8512592

E-mail : [email protected]

 

  

นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย 

Miss Pensri Phentherdthai

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

โทร. 081-3749894

E-mail : [email protected]

 

 

กลุ่มบ่อพลอย

  

ประธานกลุ่มบ่อพลอย 

นายพะโยม  ชิณวงศ์ 

Mr.Payom Chinnawona

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โทร. 081-9019003 

E-mail : [email protected]

 

  

นายสถาพร  หยองเอ่น

Mr.Sathaporn Yong-En       

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

โทร. 089-8419159

[email protected]

 

 

  

นายประหยัด  อนุศิลป์

Mr.Prayad Anoosin

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โทร. 089-8730273

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

Mr.Attapon Truektrong

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โทร. 081-9061824

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายสมยศ   ศิริบรรณ

Mr.Somyos  Siriban

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

โทร. 081-9491211

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

Mr.Suthep kaengsanthia

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนางรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทร. 085-3047911

E-mail : [email protected]

 

  

นายชำเรือง    เรืองขำ

Mr.Chamruang  Ruancham

ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 084-7009676

E-mail :

 

  

นางมาริสา   โกเศยะโยธิน

Mrs.Marisa  Koseyayotin

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษสำนักงาน กศน. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-8173839

E-mail : [email protected]

 

  

นางประทุมทิพย์ ศรีเมือง

Mrs.Pratumtip Srimuang

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา

สำนักงาน กศน. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-8149944, 089-1069193

E-mail : [email protected].th

 

  

นางวัทนี  จันทร์โอกุล

Mrs.Watanee Chanokul

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สำนักงาน กศน. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-8245846

E-mail : [email protected] 

 

  

นายวีระกุล  อรัณยะนาค

Mr.Weerakul Aranyanak

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี 

โทร. 081-8377003

E-mail : [email protected] 

 

  

นายนรา   เหล่าวิชยา

Mr.Nara Laowichaya

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก

โทร. 081-9739408

E-mail : [email protected]

  กลุ่มไทรโยค

 

  

ประธานกลุ่มไทรโยค 

นายสมเกียรติ บุญรอด 

Mr.Somkeit Boonrawd

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

โทร. 086-2132442

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายปฐมฤกษ์   มณีเนตร 

Mr.Pathommarerk Maneenate

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

โทร. 081-8788811

E-mail : [email protected]

 

  

นายศลใจ  วิบูลกิจ

Mr.Sonjai Viboonkij

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

โทร. 081-9578099

E-mail : [email protected]

 

  

นายอดินันท์   ปากบารา       

Mr.Adinan Pakbara

รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 088-3986131 

E-mail : [email protected] 

 

  

นายศัจธร  วัฒนะมงคล 

Mr.Sachathorn Watanamongkol

ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 081-8554391 

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายทรงพล  ขวัญชื่น

Mr.Songpol Kwanchuen

รองผอ.สพป.สงขลาเขต 2 ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-8971457

E-mail : [email protected]

 

 

  

 

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ

Mrs.Suchitra Pattanaphum

ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ 1

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 084-7009675

E-mail : [email protected] 

 

 

  

 

นางอัจฉรา   สระวาสี

Mrs.Achara Sravasee

ผู้อำนวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ก.ค.ศ. 

โทร. 084-7009855

E-mail : [email protected]

 

  

นายประกอบ  กุลบุตร 

Mr.Prakob  Kulbuth 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 081-8770257

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายประเสริฐ  หอมดี

Mr.Prasert Hormdee

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคเหนือ

โทร. 081-8827357

E-mail : [email protected] 

 

  

นายบุญเลิศ  แก้วจันทร์     

Mr.Boonlert Kaewchan 

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทร. 081-9758715

E-mail : [email protected] 

 

  

นายสมนึก  พงษ์เพชร       

Mr.Somneuk Pongpat 

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง

กรมราชฑัณฑ์

โทร. 086-9522944

 

กลุ่มเห็ดโคน

  

ประธานกลุ่มเห็ดโคน 

นายทองปอนด์  สาดอ่อน    

Mr.Thongpond  Sath-orn

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

โทร. 089-7551857

E-mail : [email protected]

 

 

  

นายสุเมธี   จันทร์หอม

Mr.Sumatee Chunhom

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

โทร. 081-8536020

E-mail : [email protected]

 

  

นายวิทยา ศักดา

Mr.witthaya Sakda

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

โทร. 081-3482320

 

  

นายธวัช   กงเติม  

Mr.Tawat Gongterm

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

โทร. 081-9716391

E-mail : [email protected]

 

 

นายเกษม  ศุภรานนท์

Mr.Kasem  Supparanon

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 081-879858-4

E-mail : [email protected]

 

นายบำรุง  อร่ามเรือง

Mr.Bumrung Aramruang

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทร. 084-3777227

E-mail : [email protected]

 

นางทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์

Mrs.Tipsuda Sumethsenee

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

โทร. 085-4890314

E-mail : [email protected]

 

 

 

นายสุชิน   สาระจันทร์

Mr.Suchin Sarajan

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-8846684

E-mail : [email protected]

 

นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ

Mr.Pongthep Wattanawanitwut

ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงาน กศน. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 081-9336727

E-mail :

 

 

ว่าที่ ร.ต.สมปอง  วิมาโร  

Acting 2Lt.Sompong Wimaro

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 089-8454558

E-mail : [email protected]

 

นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล    

Mr.Kulthorn Lerdsuriyakul

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. 081-9490679

E-mail : [email protected]

 

 

นายเสรีย์   เชี่ยวชาญ         

Mr.Seree Cheocharn

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทร. 084-4387143

E-mail : [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.ดิศกุล นศส.ศธ. รุ่น ๑

คำสำคัญ (Tags)#นศส.ศธ

หมายเลขบันทึก: 448954, เขียน: 14 Jul 2011 @ 08:23 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ประวิตร ทับเที่ยง
IP: xxx.89.143.249
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ทีมงานประชาสัมพันธ์รุ่น นศส ศธ และท่านผอ.ดิสกุล ที่เปิดชอ่งทางสื่อสาร ถึง พี่น้องชาว นศส ศธ รุ่น อีกช่องทางหนึ่งครับ

ประวิตร

กลุ่แควน้อย

ยินดีต้อนรับ ผอ.ประวิตร ครับ