“อัตตะนา โจทะยัตตานัง"

พัฒนาตนเอง ชำระใจตนเอง ทำให้เราบริสุทธิ์


ดังนั้น นักจัดการความรู้ที่บริหารจิตถูกต้อง

สามารถใช้ปัญญาเอาชนะกิเลสได้