ชื่อโปรเกรม

›  Host Computer  หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ บนเครือข่าย เช่นบริการด้านการโหลดข้อมูล ซึ่งมีผู้เปิดให้บริการในลักษณะที่เก็บค่าบริการจากผู้ใช้และแบบไม่เก็บค่าบริการ

›  Router  หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายด้านโทรคมนาคมที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และสามารถกำหนดเส้นทางเดินของข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งได้เองโดยอัตโนมัติ

›  Protocol หมายถึงภาษากลางหรือข้อตกลงร่วมกันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในเครือข่าย ซึ่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราใช้โปรโตคอล TCP/IP

ไอพีแอดเดรส (IP Address)
  เมื่อเราต้องการสื่อสารกันเราจะต้องรู้จักชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่จะติดต่อด้วยในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องเข้าด้วยกัน ฉะนั้นจึงจะต้องมีการกำหนดชื่อหรือเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันกับเครื่องอื่นๆ 

 1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการOperating System

ตอบ  

 1. RISC  OS
 2. Be OS
 3. Morph  OS                       

  2. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) สำหรับเรียกดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ตอบ

 1.  
  1. Google
  2. windo
  3. Wikipedi 

3. โปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ  

 1. Hotmail
 2. Kapoo
 3. Sanook

4 .โปรแกรมสำหรับการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต  สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ตอบ

 1. Face  book
 2. hotmail
 3. Ebuddy

5 .โปรแกรมมัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ต สำหรับดูข้อมูลมัลติมีเดีย

ตอบ

1 .  YouTube

2.    thaigoodview  

3.     Wikipedia

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน manasความเห็น (0)