ความหมายของคอร์สแวร์

ความหมายของคอร์สแวร์

คอร์สแวร์ หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอบทเรียนจากเอกสารตำราให้อยู่ในรูปของสื่อการเรียนการสอนทางด้านการนำเสนอสื่อประสม(Multimedia) และในด้านการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยทันที (immediate response) โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (non-linear) และมี

การออกแบบกิจกรรมการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ (interaction) กับเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ (ถนอมพร; 2545:91)นอกจากนี้ คอร์สแวร์ยังหมายถึง เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรู้ที่ถูกแปลงให้อยู่ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถประกอบด้วย

  • • Class notes, scanned images, syllabi, textbooks, tutorials และ assignments ของผู้สอนที่

นำเสนอด้วยเทคโนโลยี Internet/WWW.

  • • สื่อในรูปแบบปฎิสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทั้งในลักษณะเชิงพาณิชย์และให้บริการดาวน์โหลด
  • • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาด้วย Authoring Tools เช่น HyperCard,

PowerPoint, Macromedia Director, Toolbox, หรือ Authorware

  • • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเสนอทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (offline) และออนไลน์

(online) ด้วยผ่านกระบวนการบีบอัด (compress) หรือการกระจายให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม ด้วยโปรแกรมเฉพาะที่แต่ละบริษัทพัฒนา เพื่อให้สามารถแสดงผลผ่านเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอการส่งแฟ้มเป็นเวลานาน

  • • หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสือ

อย่างครบถ้วน นิยมจัดทำในฟอร์แมต Acrobat ด้วย Acrobat Writer และใช้โปรแกรมAcrobat Reader ในการอ่าน

  • • เทปเสียงดิจิตอล/วีดิทัศน์ดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยี Real/Audio หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม ที่

สามารถแสดงผลได้ด้วยเทคนิคการกระจายแฟ้ม เพื่อไม่ต้องรอการถ่ายโอนแฟ้มนา(http://www.nectec.or.th/courseware/cai/index.html; 2545)

สรุปแล้วคอร์สแวร์หมายถึงสื่อทางการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการ

ออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยให้ผลย้อนกลับ และมีการโต้ตอบ

กับผู้เรียนโดยทันที เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนผ่านเว็บ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)