กกต.ลพบุรี จัดประชุม อสม.ตามโครงการ อสม.ประชาธิปไตย

กกต.ลพบุรีจัดขึ้น

      นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีกล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมสำนักงานกกต.จังหวัดลพบุรีจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตามโครงการ อสม.ประชาธิปไตย : การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที 21 มิ.ย.54 ที่หอประชุมรัตนดิลก โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ อสม.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมีประธาน อสม.ระดับตำบลๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้การเลือกตั้งแก่ อสม.และ สนับสนุนให้ อสม.ถ่ายทอดความรู้การเลือกตั้งแก่ประชาชน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดการและวิธีการเลือกตั้ง รวมทั้งชักชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยในการประชุมมีการบรรยายพิเศษเรื่อง จิตสำนึกพลเมืองในการมีส่วนร่วมประชาธิปไตย , ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการส่งเสริมบทบาท อสม.ประชาธิปไตยในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด       สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวอีกว่าขอให้ บุคลากรสาธารณสุขและ อสม.เป็นต้นแบบในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งทุกคน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยเลือกคนดีเข้าสู่สภาผู้แทนราษฏร พร้อมทั้งทำหน้าที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทัย อารีรอบความเห็น (0)