การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

ครูชู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงมาใช้ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ และนักศึกษา นักเรียนเข้าไปศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตข้างหน้า ตอนเช้า มีการเสวนาเรื่อง ความสำเร็จจากการใช้เศรษบกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยคุณบุแทน เหลาสุพะ ผู้ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศ ประเภทเกษตรกรมทฤษฎีใหม่ คุณสุนัน เผ้าหอม ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป คุณทวี ประหา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนพื้นที่ห่างไกลและกันดาร

ในตอนบ่ายมีการเสวนาเรื่อง บริหารงานด้วยเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จโดยง่าย โดยคุณคำพันธ์ เหล่าวงษี ประธานกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอกันทรวิชัย คุณเกษชัย มิ่งวงศ์ธรรม ที่ปรึกษาชุมชนบ้านท่าเรือ คุณกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นความเห็น (0)