เรื่องดี ๆ ที่ควรรู้ ก่อนการเขียนแบบประเมินตนเอง คะ

มาตรฐานการพยาบาล และการผดุงครรภ์

เทียบเคียงมาตรฐานระหว่าง สภาการพยาบาล และ สรพ

แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาล