การพัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
COURSEWARE WEB-BASED INSTRUCTION
DEVELOPMENT ON
RESEARCH METHOD IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1) พัฒนาคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บ วิชาระเบียบวิธีจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือคอร์สแวร์ที่สอนบนเว็บวิชา169591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดบุคลิกภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t –test
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1) ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอร์สแวร์บนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิสิตที่มีทักษะคอมพิวเตอร์แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
 2) ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอร์สแวร์บนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิสิตที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน นิสิตปริญญาโทที่เรียนบนเว็บมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับดีถึงดีมาก