การเรียนรู้เรื่อง Webblog เป็นการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนเพราะการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจะต้องถือว่าเป็นวิธีชีวิตของคนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จากการได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในห้องมีความเป็นอย่างเดียวกันว่าการเรียนรู้เรื่อง Weblog มีประโยชน์กับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และยังสามารถเก็บความรู้ที่ได้ศึกษามาเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ได้อีกด้วย ซึ่งง่ายต่อการที่จะนำมาใช้ต่อไป