แผนการออกข้อสอบรายวิชาบังคับ หลักสูตรทั่วประเทศ, นำร่อง ภาคเรียนที่ 1/2554

แผนการออกข้อสอบรายวิชาบังคับ หลักสูตรทั่วประเทศ, นำร่อง ภาคเรียนที่ 1/2554

๑. ศูนย์ กศน. อำเภอบางไทร  

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการเรียนรู้ 

รายวิชา : การเรียนรู้ด้วยตนเอง    จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

รายวิชา : การใช้แหล่งเรียนรู้       จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

รายวิชา : การจัดการความรู้         จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

รายวิชา : คิดเป็น                      จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๒. ศูนย์ กศน. อำเภอนครหลวง

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการเรียนรู้ 

รายวิชา : วิจัยอย่างง่าย              จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการเรียนรู้ 

รายวิชา : ทักษะการเรียนรู้         จำนวน ๖๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๓. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าเรือ 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : ภาษาไทย      ประถมศึกษา     จำนวน ๓๐ ข้อ

                                     ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

                                     ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : ภาษาไทย      ประถมศึกษา     จำนวน ๓๐ ข้อ

                                      ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

                                      ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

๔. ศูนย์ กศน. อำเภอบางซ้าย 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน   

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,2,3           ประถมศึกษา     จำนวน ๓๐ ข้อ

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1,2   ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๓๐ ข้อ

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 1,2 ระดับ ม.ปลาย  จำนวน ๓๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน   

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                   ประถมศึกษา     จำนวน ๓๐ ข้อ

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน        ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

o   รายวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม     ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

๕. ศูนย์ กศน. อำเภอบางปะอิน 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : คณิตศาสตร์           ประถมศึกษา      จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : คณิตศาสตร์ 1,2      ระดับ ม.ต้น       จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : คณิตศาสตร์ 1,2      ระดับ ม.ปลาย    จำนวน ๖๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : คณิตศาสตร์           ประถมศึกษา      จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : คณิตศาสตร์            ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : คณิตศาสตร์            ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

๖. ศูนย์ กศน. อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : วิทยาศาสตร์     ประถมศึกษา      จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : วิทยาศาสตร์      ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : วิทยาศาสตร์      ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ความรู้พื้นฐาน     

รายวิชา : วิทยาศาสตร์     ประถมศึกษา      จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : วิทยาศาสตร์     ระดับ ม.ต้น      จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : วิทยาศาสตร์     ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๖๐ ข้อ

๗. ศูนย์ กศน. อำเภอเสนา 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางเข้าสู่อาชีพ                ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะเข้าสู่อาชีพ                  ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : การจัดการเข้าสู่อาชีพ             ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน          ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางพัฒนาอาชีพ              ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะพัฒนาอาชีพ                ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : การจัดการพัฒนาอาชีพ           ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง    ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางเข้าสู่อาชีพ                ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะการประกอบอาชีพ         ประถมศึกษา  จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน          ประถมศึกษา  จำนวน ๓๐ ข้อ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางพัฒนาอาชีพ              ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะพัฒนาอาชีพ                ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง    ระดับ ม.ต้น  จำนวน ๓๐ ข้อ

๘. ศูนย์ กศน. อำเภอผักไห่ 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางขยายอาชีพ                ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะขยายอาชีพ                  ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : การจัดการขยายอาชีพ             ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง      ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประกอบอาชีพ

รายวิชา : ช่องทางขยายอาชีพ               ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

รายวิชา : ทักษะขยายอาชีพ                  ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๖๐ ข้อ

รายวิชา : พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง      ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๓๐ ข้อ

๙. ศูนย์ กศน. อำเภอวังน้อย 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง                 จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง                 จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๐. ศูนย์ กศน. อำเภอลาดบัวหลวง

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : สุขศึกษา พลศึกษา                จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : สุขศึกษา พลศึกษา                จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๑. ศูนย์ กศน. อำเภออุทัย 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : ศิลปศึกษา                          จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ทักษะการดำเนินชีวิต 

รายวิชา : ศิลปศึกษา                          จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : สังคมศึกษา                        จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๒. ศูนย์ กศน. อำเภอบางบาล 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : สังคมศึกษา                        จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๓. ศูนย์ กศน. อำเภอบางปะหัน 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี        จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๔. ศูนย์ กศน. อำเภอภาชี 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : หน้าที่พลเมือง                     จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๕. ศูนย์ กศน. อำเภอมหาราช 

หลักสูตรนำร่อง

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : การพัฒนาตนเอง                  จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)

๑๖. ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านแพรก

หลักสูตรทั่วประเทศ

ü กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การพัฒนาสังคม 

รายวิชา : ศาสนาและหน้าที่พลเมือง        จำนวน ๓๐ ข้อ (ทั้ง ๓ ระดับ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ (Tags)#แผนออกข้อสอบรายวิชาบังคับ

หมายเลขบันทึก: 441771, เขียน: 01 Jun 2011 @ 15:19 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ชอบข้อมูลนี้จริง ๆ เพราะข้อมูลละเอียดมาก ๆ ค่ะ.......