โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐานความคิดพิชิตการเรียนรู้ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ ห้องแกรนด์บอลรูม วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐานความคิดพิชิตการเรียนรู้

 

วันอาทิตย์ที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

กศน.อำเภออุทัย

         ดำเนินการจัดกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐานความคิดพิชิตการเรียนรู้  ณ  โรงแรมอยุธยาแกรนด์  ห้องแกรนด์บอลรูม

วัตถุประสงค์โครงการ

·         เพื่อ ให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีคิด  และกระบวนทัศน์ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

·         เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับพื้นฐานการเรียนให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี และมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน. ตำบลโพสาวหาญความเห็น (0)