ด่วน ...นักเรียนชั้น ป.1 ต้องทำบัตรประชาชน

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            

             เมื่อทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการจัดทำทะเบียนราษฏรของประเทศ และเหมือนอารยประเทศ ที่ต้องให้ประชาชนที่ต้องมีบัตรประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และการเสนอแก้กฎหมายเพื่อการนี้ถูกเสนอมาหลายครั้ง เพื่อให้ข้อมูลบุคคลของไทยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

             ทราบว่าได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลทำให้คนไทยที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน

            ลองนับนิ้วดู เด็กไทยประมาณ ป.1 หรือ ป. 2 สำหรับบางคนต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชน และถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับโรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ปีนี้ คุณครูคงอธิบายสิ่งใหม่เหล่านี้กับผู้ปกครองและนักเรียน ถึงการเปลี่ยนแปลง และโรงเรียนเองคงจะต้องสำรวจบุคคลที่ไม่มีเลข 13 หลักเพื่อแก้ปัญหากันต่อไป

            สำหรับอนาคตเมื่อนักเรียนมีบัตรประชาชนแล้ว อาจมีระบบฐานข้อมูลในโรงเรียนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบอายุเด็กในการเข้าไปใช้บริการในทางที่สังคมควบคุม เช่น สถานบริการ ร้านเหล้า คาราโอเกะ เป็นต้น

           ครูมีงานเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องอีกแล้วครับ

อ่าน พ.ร.บ. ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/034/64.PDF

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)